Postępowanie na realizację usług eksperckich

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Gdzie jesteś
|

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47986

Nr sprawy: 1/05/2021

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość,

  1. Księcia Józefa Poniatowskiego 33D,

 70-111 Szczecin     

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – SIWZ

postępowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Realizacja usług eksperckich

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opracowano zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r. z 22 sierpnia 2019 r. – (dalej – wytyczne).

Postępowanie prowadzone w trybie: „zasady konkurencyjności”.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (lider),

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Polski Związek Głuchych

  1. Białostocka 4

03-741 Warszawa

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  1. Marszałkowska 55/73 l.61

00-676 Warszawa

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

  1. Poniatowskiego 33d

71-111 Szczecin

Wykaz załączników:

  • Formularz cenowy – załącznik nr 1,
  • Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2
  • Wzór umowy – załącznik nr 3
  • Wykaz osób- załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części wynosi 2.
  3. Oferty będą składane w oparciu o kryteria podane w niniejszej specyfikacji.

Warunki składania ofert

  1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.  Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę dla danej części, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty w obrębie jednej części przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert w ramach rej części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania tej samej osoby w ramach dwóch i więcej części zamówienia.
  4. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  5. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone wraz z ofertą.
  6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
  7. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana
    lub parafowana.
  8. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć  w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
  10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
  11. Informację o wyniku postępowania upubliczni się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
  12. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13.
  13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
  14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  15. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego wnioskodawcy.
  16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
  17. Dane umieszczone w ofercie mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego, w trakcie weryfikacji dokumentów, jakichkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym, skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.
  18. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z treścią art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, „(…)Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od instytucji dysponujących środkami publicznymi – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  19. Składający ofertę związany jest niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  20. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z postępowania wykluczeni zostają osoby / podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy tzn.:
  1. uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostają z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
    z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
  • zdolność techniczna/zawodowa Wykonawcy
  1. warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, iż dysponuje na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia:

  • dla części 1 – jedną osobą, spełniającą następujące warunki: zrealizowała (jako członek zespołu lub osobiście) minimum trzy ewaluacje z zakresu polityki społecznej lub obszarów wsparcia osób z niepełnosprawnością;
  • dla części 2 – jedną osobą, spełniającą następujące warunki: doświadczenie w realizacji jednego projektu innowacyjnego w zakresie ekonomii społecznej i/lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej / organizacji pozarządowej.
  1. Weryfikacja braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania nastąpi w oparciu o dołączone do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2.
  2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 21 weryfikowane będzie w chwili analizy oferty na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, w tym:
  • dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 21, ppkt. 1, lit. a – Wykonawca przedkłada wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
    z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik
    nr 4);
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
    w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w pkt 20. W tym celu Wykonawca złoży oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oferty, z których nie będzie wynikało jednoznaczne zobowiązanie do dochowania powyższych warunków zostaną odrzucone.
  2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • będzie niezgodna z niniejszą SIWZ,
  • jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  • zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny,
  • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  2. Wykonawca winien złożyć Formularz ofertowy wraz z załącznikami.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.
  4. Wykonawca / wykonawcy składają ofertę na własne ryzyko i własny koszt. Potencjalnym wykonawcom w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługuje żadne wynagrodzenie za przygotowanie oferty.
  5. W formularzu ofertowym należy wpisać kwotę w złotych polskich. Wpisana wartość w formularzu ofertowym, powinna być kwotą brutto zawierającą wszystkie koszty ponoszone przez oferenta, związane z wykonaniem zadania (np. dojazdy, materiały, tłumaczenia itp.).
  6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy złożyć albo przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 33D, 70-111 Szczecin, koperta oznaczona: „oferta, realizacja usług eksperckich, część ….”
  7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 31. Zamawiający przyjmuje ponadto wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w robocze dni tygodnia, od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 15.00.  Termin składania ofert upływa z dniem 21.05.2021 r., godz. 15:00.
  8. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 30, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona na adres e-mail wskazany w pkt 31.
  9. Oferty złożone po terminie Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia.
  10. Podanie wyników procedury odbędzie się niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej  w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
  11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Siewiera, dostępny pod numerem telefonu + 48  697 624 681.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Postanowienia wspólne:

Kod CPV : 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Wykonanie zadania przez Wykonawcę obejmuje następujące czynności:

  1. Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wstępnego harmonogramu prac uwzględniającego operacjonalizację celów badania (przygotowanie roboczych celów badania i wstępnych hipotez, które będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego; działanie powinno odbywać się przy ścisłej współpracy z Zamawiającym) oraz założony ostateczny termin realizacji zamówienia- w terminie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy;
  2. Identyfikację problemu na podstawie przedstawionych w opisie części danych, dostępnych źródeł oraz obowiązujących aktów prawnych, a także przygotowanie krótkiego raportu cząstkowego, zestawienie problematyki badawczej, oraz wstępną propozycję zawartości merytorycznej opracowania w postaci co najmniej spisu treści oraz krótkiego (do 10 000 znaków bez spacji) wstępnego opracowania merytorycznego odnoszącego się do zakresu opisanego w danej części zamówienia – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy;
  1. Bieżące raportowanie Zamawiającego postępu realizacji prac związanych z realizacją zamówienia;
  2. Wykonanie opracowania eksperckiego  w terminie określonym dla danej części zamówienia;
  3. Minimalne części raportu:
  • Wstęp
  • Wprowadzenie
  • Skrót w tym w języku angielskim
  • Skrót w języku polskim napisany w formie publicystycznej
  • Wnioski i rekomendacje
  • Opis rozwiązań wraz z analizą zgodną z zapisem zamówienia
  • Analiza umocowania prawnego wraz z odniesieni do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością
  • Bibliografia (publikacje, zwarte, elektroniczne, linki, akty prawne, akty wykonawcze)
  • Załączniki (dostarczone w postaci elektronicznej lub tradycyjnej)
  1. Wytyczne techniczne:
  • raport powinien zawierać diagramy, rysunki, fotografie przy czym nie powinny zajmować więcej niż 20% raportu;
  • przy liczeniu liczby stron pod uwagę bierzemy tylko strony zapełnione, tekstem, diagramami, zdjęciami, tabelami etc. w minimum 70%;
  • wszystkie cytowania powinny mieć precyzyjne odniesienia do źródeł;
  • do raportu w powinny być załączone wersji elektronicznej ustawy, akty wykonawcze, wyroki sądu, interpretacje, opisy, narzędzia, procedury czy inne materiały związane z dobrą praktyką;
  • procent cytowanego tekstu i innych materiałów nie powinien wynosić niż 30% całości opracowania;
  • raport ma być napisany zgodnie z wytycznymi technicznymi Opracowanymi przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny https://wbia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wbia/zalaczniki/studenci/Poradnik_pisania_pracy_dyplomowej.pdf
  1. Zakres metodologiczny: analiza typu dysk research obejmująca, co najmniej, analizę dostępnej literatury naukowej i nienaukowej; aktów prawnych; raportów, analiz i innych dokumentów zawierających opis lub ocenę funkcjonowania instrumentów; danych statystycznych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w analizie zasady kontekstowości – każdej identyfikacji zjawisk i każdemu wnioskowi towarzyszyć́ musi podanie kontekstu zawierającego wyjaśnienie występowania (m.in. ustalanie i podanie przyczyn) oraz informacje o okolicznościach jego wystąpienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania zasad i źródeł finansowania rozwiązania.
  2. Przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wytworzonych w związku z realizacją Umowy Utworów, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Szczegółowy opis części zamówienia:

Część 1:

  1. Zakres opracowania: Analiza projektów i innowacji, zrealizowanych lub realizowanych, finansowanych z funduszy strukturalnych i innych źródeł (publicznych i niepublicznych w tym źródeł prywatnych) związanych z procesem podejmowania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form.
  2. Uwagi: Opracowanie ma zawierać:
  • przegląd projektów w obszarze tematyki wsparcia OzN w zakresie zakładania i prowadzania różnych form działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form;
  • opis wybranych rozwiązań.
  • linki lub załączniki w postaci informacji/materiałów o projekcie, narzędziach, produktach,
  • Analiza powinna obejmować analizę zarówno projektów miękkich jak i twardych np. realizowanych np.
  • Opracowanie ma zawierać analizę i opis wad i zalety rozwiązań oraz wniosków z praktycznego stosowania rozwiązania i rekomendacji w kontekście zwiększenia jego efektywności, atrakcyjności a także możliwości replikacji i wdrożenia do systemu.
  • Analiza ma dotyczyć rozwiązań wypracowanych lub stosowanych w ramach projektów z obszaru wsparcia procesu podejmowania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,  jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form.
  • Opracowywania mają zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierające, partnerów instytucji wpierającej a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
  • Struktura opisu dobrych praktyk podlegać będzie zatwierdzeniu przez zamawiającego.
  • Analizy mają obejmować rozwiązania obecnie obowiązujące i takie które obowiązywały w okresie maksymalnie 5 lat wstecz.
  1. Minimalna liczba stron opracowania 40 znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
  2. Termin realizacji: do 30.06.2021 roku.

Część 2:

  1. Zakres opracowania: Modele biznesowe w obszarze przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej wspierające zakładanie przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form. Od niepełnosprawności do modelu. Od modelu do niepełnosprawności.
  2. Uwagi:
  • Analiza zakłada opracowanie modeli biznesowych dla różnego rodzaju działalności przy czym zakłada się stworzenie modeli, w których kierunek jest od aktywności osób z niepełnosprawnością i wykorzystujących tą aktywność i modelu uwzgledniającego bierność osób z niepełnosprawnością.
  • Przy wypracowaniu modeli należy wziąć pod uwagę różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności a także różne obszary zamieszkiwania OzN (wiejski, miejski).
  • Opracowanie ma zawierać opis modeli, opis wad i zalet oraz opis rozwiązań i rekomendacji w kontekście zwiększenia możliwości jego zastosowania zarówno w obszarze prawnym instytucjonalnym oraz organizacyjnym.
  • Opracowywania mają zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierające, partnerów instytucji wpierającej a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
  • Liczba wypracowanych modeli 10
  • Minimalna liczba stron opracowania 40 znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
  1. Termin realizacji: do 30.06.2021 roku.

KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
  2. Oferty porównywane będą ze sobą. W postępowaniu zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie najwięcej punktów.
  3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
  • Cena brutto – 60 %
  • Kwalifikacje kadry – 40%
  1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
  2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta
    o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.
  3. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów:

Kryterium 1  (cena brutto) będzie obliczone dla każdej z części osobno za pomocą następującego wzoru (1%=1 pkt):

                   Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100

gdzie:

Cn   –    cena najniższa (brutto)

Cb   –    cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Kryterium 2 (kwalifikacje kadry będzie oceniane w następujący sposób:

Dla części 1:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowego doświadczenia zawodowego w ewaluacji procesów wdrażania rozwiązań innowacyjnych w projektach finansowanych z UE ponad wymagane minimum – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

  • Za posiadanie rocznego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 0 pkt.
  • Za posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 25 pkt.
  • Za posiadanie min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 40 pkt.

Dla części 2:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowego doświadczenia zawodowego wyrażającego się poprzez opracowanie modelu działania/biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

  • 1 model/biznesplan – 0 pkt
  • 2 modele/biznesplany – 10 pkt
  • 3 modele/biznesplany – 25 pkt
  • 4 i więcej modeli/biznesplanów – 40 pkt

Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w dołączonym do oferty „wykazie osób”.

———————————————————————————————————————-

  1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. W przypadku gdy jest dwie i więcej ofert, która uzyskają tę samą ilość punktów za najkorzystniejszą przyjmuje się tę w której cena jest niższa.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w szczególności w przypadku gdy oferta będzie opiewała na kwotę wyższą niż określona we wniosku o dofinansowanie.

Podpis zamawiającego

Załącznik nr 1

………………………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

    OFERTA

Nazwa firmy …………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………… adres …………………………………………………………………

wpisaną do rejestru w …………………………………. pod numerem ……………………………………………

posiadająca REGON    ……………………………………. NIP……………………………………………………..

oferta na:

Realizacja usług eksperckich

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

LPnazwaWartość nettoWartość brutto
1Realizacja usług eksperckich – część 1  
2Realizacja usług eksperckich – część 2  

Oświadczamy, że:

  • zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu,
  • nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania
  • uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia,
  • akceptujemy wskazany w Ogłoszeniu czas związania ofertą,
  • zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia
  • akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
    na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych od momentu doręczenia faktury/rachunku wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogłoszeniu.

Posiadamy konto w (nazwa banku) ……………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………….

  • Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………..

tel. ……………………………… fax. ………………………………… e-mail ……………………………………………..

  • W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:
  1. ……………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………..
  • Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
  • Ofertę niniejszą składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy[1] mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem[2].

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy. [3].

Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera[4] informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa                   w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne..

Załącznikami do formularza oferty są:

  1. Stosowne pełnomocnictwo — w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

/miejscowość data/                                                                                /podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2

……………………………

/pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

Ja niżej podpisany

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biorąc udział w postępowaniu na Realizacja usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr faksu ………………………….. ; Nr telefonu ………………………….; e-mail ……………………….

przystępując do postępowania o udzielenie oświadczam, że:

  • nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej zamawiającego
  • nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji zamawiającego
  • nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
    u zamawiającego
  • nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki, lub kurateli – w stosunku do zamawiającego.
  • nie jestem pracownikiem partnera projektu

……………………………, dn. ………………… 2021 r.

(podpis osoby)

* w przypadku, gdy ofertę składa grupa osób fizycznych – oświadczenie składa każda osoba wchodząca w skład grupy wykonawców, w przypadku gdy ofertę składa firma oświadczenie składają osoby podpisujące ofertę

miejscowość, data                                                          (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3

 
 Numer procedury: 1/05/2021  

UMOWA Nr ……………….

Zawarta w dniu ………………………………….. roku w Szczecinie pomiędzy:

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość,………………………………, reprezentowanym przez:

…………………………………:

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

REGON/NIP/: …………………………………………….  zwanym dalej: Wykonawcą.

  • 1

Przedmiot umowy

  1. Przedmiotem umowy jest realizacja usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. …………………………(część … zamówienia)
  2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  • 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać go drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………… oraz dostarczyć na nośniku CD do siedziby Zamawiającego, w terminie ……………...
  2. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
  3. Termin, o którym mowa w ust.1 zawiera wszystkie etapy konsultacji, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy.
  4. Warunkiem dochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1 jest podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron w terminie wskazanym w ust. 1, protokołu odbioru usługi, o którym mowa w § 7 ust. 2.
  • 3

Wynagrodzenie i sposób rozliczania umowy

  1. Tytułem niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ……………….. zł brutto (słownie: ………………………), co stanowi wartość ……………….. zł netto (słownie: …………………………………)
  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje niezmienne w okresie obowiązywania umowy i obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
  3. W terminie 3 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem odbioru usługi, Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek za wykonanie przedmiotu umowy wraz z jednym egzemplarzem protokołu odbioru usługi. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany przez Strony protokół odbioru usługi.
  4. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT lub rachunku, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku i podpisania przez obie strony protokołu odbioru usługi, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
  5. Termin, o którym mowa w ust. 4, uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu ww. terminu.
  6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy ustalona wartość przedmiotu umowy nie ulega zmianie. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106).
  7. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………………………… Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.
  • 3 (w przypadku umowy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)

Wynagrodzenie i sposób rozliczania umowy

  1. Tytułem niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ……………….. zł brutto (słownie: ………………………).

Kwota brutto stanowi ostateczny koszt poniesiony przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

  1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje niezmienne w okresie obowiązywania umowy i obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w tym podatek dochodowy i wszelkie inne obciążenia publiczno-prawne.
  2. W terminie 3 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem odbioru usługi, Wykonawca wystawi, rachunek za wykonanie przedmiotu umowy wraz z jednym egzemplarzem protokołu odbioru usługi. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany protokół odbioru usługi.
  3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy płatne będzie najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w formie podpisanego przez obie strony bez uwag protokołu odbioru usługi, po dokonaniu potrąceń, na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………..
  4. Termin, o którym mowa w ust. 4, uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu ww. terminu.
  • 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  1. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach określonych w § 3 umowy.
  2. Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych w trakcie realizacji lub odbioru wadach lub brakach w przedmiocie umowy.
  3. Sprawdzenie kompletności i odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia ewentualnych uwag do realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie prac prowadzonych przez Wykonawcę.
  • 5

Obowiązki Wykonawcy

  1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy min. jedną osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
  2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może dokonać zmiany osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 po spełnieniu następujących warunków:
    1. pisemnego (pocztą elektroniczną lub faksem) poinformowania Zamawiającego, o konieczności i przyczynach dokonania zmiany wraz z wyznaczeniem nowej osoby;
    2. przedstawienia Zamawiającemu wraz z pismem o którym mowa w ust. 1, informacji o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu nowo wyznaczonej osoby;
    3. wyrażenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie zmiany (pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie).
    4. Każdy nowa osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji umowy musi spełniać odpowiednie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego i wykształcenia, określone w SIWZ dla osoby pierwotnie wskazanej w ofercie Wykonawcy.
    5. Zamówienie powinno być realizowane etapowo według harmonogramu, ustalonego po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien zawierać następujące działania:
    6. ustalenie ostatecznego planu opracowań tematycznych oraz szczegółowego harmonogramu prac, zaakceptowanego przez Zamawiającego,
    7. zbieranie materiałów i przedłożenie co najmniej jednego opracowania do wglądu Zamawiającego,
    8. przedłożenie wszystkich opracowań do wglądu Zamawiającego,
    9. wprowadzenie korekt i ustalenie ostatecznej wersji tekstu,
    10. dostarczenie jednorazowo przedmiotu umowy w wersji ostatecznie zaakceptowanej, zgodnej z terminem o którym mowa w § 2 ust. 1, w ilości min. ……… stron maszynopisu. Dostarczenie nastąpi w formacie doc bądź docx programu Microsoft Word, drogą elektroniczną na adres …………….oraz dostarczony na nośniku elektronicznym (pendrive) do siedziby Zamawiającego. Koszt transportu przedmiotu umowy ponoszą Wykonawcy.

Wszystkie działania zawarte w harmonogramie powinny być zakończone w nieprzekraczalnym terminie do …………………… r.

  1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania umowy w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkim instytucjom audytowym i kontrolnym wszelkich wymaganych informacji w związku z wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy działaniami w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
  3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
  • 6

Prawa autorskie

  1. Wykonawca oświadcza, że ma wyłączne prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych przysługujących mu do sporządzonego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz, że ten przedmiot umowy nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich.
  2. Autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 przechodzą na Zamawiającego bez żadnych dodatkowych oświadczeń oraz wynagrodzeń z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usługi, o którym mowa w § 3 ust. 3, bez uwag. Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz ich eksploatacji na polach określonych w ust. 4.
  3. Przeniesienie praw autorskich następuje na cały czas ich trwania.
  4. Przeniesienie praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
    1. utrwalanie, zwielokrotnianie oraz drukowanie dowolnymi technikami na dowolnym materiale,
    2. publiczne wystawianie i wyświetlanie,
    3. publiczne udostępnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do materiału w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    4. wprowadzanie do pamięci komputera w celu dokonania obróbki,
    5. rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skali i proporcji, czcionek, kadrowania,
    6. rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego lub obróbki komputerowej,
    7. rozpowszechnianie w całości lub w częściach, w celu promocji i reklamy, w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych itp.,
  5. Wykonawca potwierdza niniejszym, że łączne wynagrodzenie brutto określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje łącznie przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich pól eksploatacji określonych w ust. 4.
  • 7

Odbiór przedmiotu umowy

  1. Odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
  2. Prawidłowe tj. zgodnie z przedmiotem umowy wykonanie usługi zostanie potwierdzone przez obie Strony protokołem odbioru usługi, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  3. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że przedmiot umowy ma wady (np. nie zostały wprowadzone korekty zgłoszone wcześniej przez Zamawiającego), Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie przedmiotu umowy i w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach odstąpi od umowy, żądając zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 3 ust.1. Stwierdzenie wad nastąpi poprzez umieszczenie przez przedstawiciela Zamawiającego stosownych uwag w protokole odbioru usługi.
  4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do ponownego odbioru przedmiotu umowy.
  • 8

Kary

  1. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w następujących przypadkach:
    1. z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego: w § 2 umowy, w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia,
    2. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć:
  • dostarczenie raportu o tematyce niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy,
  • niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 5 umowy.
  1. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
  2. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (z faktury VAT/rachunku).
  • 9

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy

  1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu niedotrzymania przez druga stronę istotnych warunków umowy, w przypadku gdy:
    1. dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy,
    2. stwierdzone w trakcie odbioru przedmiotu umowy, wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
    3. zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe ;
    4. łączna wysokość kar z tytułu opóźnienia w realizacji umowy przekroczy 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;
    5. przedmiot umowy określony w § 1 nie zostanie wykonany w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.
  2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.
  3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • 10

Podwykonawstwo

(w przypadku gdy Wykonawca wskazał w ofercie udział podwykonawcy w wykonywaniu zamówienia)

  1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w ofercie.
  1. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o podmioty inne niż wskazane w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy w wyborze.
  3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach i naliczyć karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
  • 11

Zmiany umowy

  1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
    • zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
      1. w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie,
      2. gdy zaistnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy z innych niż wskazane wyżej przyczyn, a dotyczących uzależnienia tego terminu od czynników i podmiotów zewnętrznych niezależnych od Stron Umowy,
      3. w przypadku zmiany terminu wydatkowania przez Zamawiającego środków finansowych z projektu;
    • zmiany nazwy, adresu lub formy prawno–organizacyjnej Wykonawcy.
    • 12

Przedstawiciele Stron

  1. Strony wyznaczają osoby uprawnione do kontaktu w zakresie realizacji umowy oraz podpisania protokołu odbioru usługi:
    • ze strony Zamawiającego:
      • ………………………………………. – tel. ……..……….., e-mail: ………………………..,
      • ………………………………………. – tel. …………..….., e-mail: ………………………..;
    • ze strony Wykonawcy: ……………………….………………-tel. ……, e-mail…………………….…
  2. Zmiana osób ze strony Zamawiającego wskazanych w ust. 1 pkt 1) oraz danych dotyczących ich numerów telefonów lub adresów e-mail nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
  • 13

Postanowienia końcowe

  1. W przypadku powstania sporów w toku realizacji umowy, Strony dołożą starań, aby rozwiązać je na drodze ugody. Jeżeli ugoda nie dojdzie do skutku, spory będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 12 ust. 2 oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Ogłoszenie z załącznikami

Załącznik nr 4

Numer procedury: 1/05/2021 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

 
 ……………………………………………………………….. (imię i nazwisko)Wykształcenie, dodatkowe certyfikaty: ………………………………………………………………………………………………..
Doświadczenie zawodowe na potrzeby wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
Lp.Szczegółowe informacje potwierdzające spełnianie warunkuTermin i zakres zdobywanego doświadczenia (Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunków opisanych w Ogłoszeniu)
1  
2  
Doświadczenie zawodowe na potrzeby oceny w ramach kryteriów oceny ofert (Uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację informacji odnoszących się do kryterium „kwalifikacje kadry”
   
   

……………………………. , dnia ………………….

…….………………………………………………….   (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

[1] Niewłaściwe skreślić.

[2] W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

[3] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca skreśla właściwe

[4] Niewłaściwe skreślić.

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Włączenie wyłączonych

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze