Ogłoszenie o zamówieniu na usługi eksperckie

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Gdzie jesteś
|

Nr sprawy: 1/04/2021

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość,

Księcia Józefa Poniatowskiego 33D,

 70-111 Szczecin     

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – SIWZ

postępowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Realizacja usług eksperckich

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opracowano zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r. z 22 sierpnia 2019 r. – (dalej – wytyczne).

Postępowanie prowadzone w trybie: „zasady konkurencyjności”.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (lider),

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Polski Związek Głuchych

 1. Białostocka 4

03-741 Warszawa

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 1. Marszałkowska 55/73 l.61

00-676 Warszawa

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

 1. Poniatowskiego 33d

71-111 Szczecin

Wykaz załączników:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części wynosi 7.
 3. Oferty będą składane w oparciu o kryteria podane w niniejszej specyfikacji.

Warunki składania ofert

 1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.  Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę dla danej części, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty w obrębie jednej części przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert w ramach rej części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania tej samej osoby w ramach dwóch i więcej części zamówienia.
 4. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone wraz z ofertą.
 6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 7. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana
  lub parafowana.
 8. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć  w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 11. Informację o wyniku postępowania upubliczni się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
 12. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13.
 13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
 14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 15. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego wnioskodawcy.
 16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
 17. Dane umieszczone w ofercie mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego, w trakcie weryfikacji dokumentów, jakichkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym, skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.
 18. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z treścią art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, „(…)Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od instytucji dysponujących środkami publicznymi – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 19. Składający ofertę związany jest niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 20. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z postępowania wykluczeni zostają osoby / podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy tzn.:
 1. uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostają z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
 • zdolność techniczna/zawodowa Wykonawcy
 1. warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, iż dysponuje na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia:

 • dla części 1 – jedną osobą, spełniającą łącznie następujące warunki: minimum 5 letnie doświadczenie jako radca prawny lub adwokat lub osoba posiadająca prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa prawnego dla osób z niepełnosprawnością oraz minimum roczne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnością(w tym w zakresie prawa pracy i/lub finansów);
 • dla części 2 – jedną osobą, spełniającą łącznie następujące warunki: minimum 10 letnie doświadczenie pracy w służbach zatrudnienia, w tym minimum 5 letnie na stanowisku kierowniczym, udział w opracowaniu powiatowego programu, strategicznego lub innego równoważnego dokumentu w zakresie rynku pracy;
 • dla części 3 – jedną osobą, spełniającą łącznie następujące warunki: minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, minimum 3 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym  w tym dla osób z niepełnosprawnością;
 • dla części 4 – jedną osobą, spełniającą łącznie następujące warunki: minimum 2 letnie doświadczenie w ewaluacji procesów wdrażania rozwiązań innowacyjnych w projektach finansowanych z UE, minimum roczne doświadczenie w ocenie projektów finansowanych przez PFRON, minimum 2 letnie doświadczenie w ocenie wniosków finansowanych ze źródeł publicznych taki jak ASOS, FIO etc.;
 • dla części 5 – jedną osobą, spełniającą łącznie następujące warunki: minimum 1 publikacja naukowa/popularnonaukowa/publicystyczna lub raport z badania (autor lub współautor), rozprawa doktorska lub habilitacyjna dotyczące przedsiębiorczości akademickiej lub działania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, biur karier, lub wystąpienie na konferencji naukowej (krajowej lub zagranicznej) z odczytem nt. przedsiębiorczości akademickiej lub działania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, biur karier;
 • dla części 6 – jedną osobą, spełniającą łącznie następujące warunki: opracowanie minimum 1 modelu działania przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej, minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w podmiotach ekonomii społecznej, minimum roczne doświadczenie w doradztwie dla osób chcących założyć jednoosobową działalność gospodarczą, minimum roczne doświadczenie w pomocy w zakresie przygotowania biznesplanów dla osób zakładających jednoosobowe działalności gospodarcze;
 • dla części 7 – jedną osobą, spełniającą łącznie następujące warunki: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w podmiotach ekonomii społecznej, minimum dwa opracowania nt. instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami tym min. jedno obejmujące kraje spoza Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Każde opracowanie dotyczy jednego kraju.
 1. Weryfikacja braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania nastąpi w oparciu o dołączone do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2.
 2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 21 weryfikowane będzie w chwili analizy oferty na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, w tym:
 • dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 21, ppkt. 1, lit. a – Wykonawca przedkłada wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4);
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w pkt 20. W tym celu Wykonawca złoży oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oferty, z których nie będzie wynikało jednoznaczne zobowiązanie do dochowania powyższych warunków zostaną odrzucone.
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 • będzie niezgodna z niniejszą SIWZ,
 • jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny,
 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 2. Wykonawca winien złożyć Formularz ofertowy wraz z załącznikami.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.
 4. Wykonawca / wykonawcy składają ofertę na własne ryzyko i własny koszt. Potencjalnym wykonawcom w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługuje żadne wynagrodzenie za przygotowanie oferty.
 5. W formularzu ofertowym należy wpisać kwotę w złotych polskich. Wpisana wartość w formularzu ofertowym, powinna być kwotą brutto zawierającą wszystkie koszty ponoszone przez oferenta, związane z wykonaniem zadania (np. dojazdy, materiały, tłumaczenia itp.).
 6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy złożyć albo przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 33D, 70-111 Szczecin, koperta oznaczona: „oferta, realizacja usług eksperckich, część ….”
 7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 31. Zamawiający przyjmuje ponadto wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w robocze dni tygodnia, od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 15.00.  Termin składania ofert upływa z dniem 21.04.2021 r., godz. 15:00.
 8. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 30, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona na adres e-mail wskazany w pkt 31.
 9. Oferty złożone po terminie Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia.
 10. Podanie wyników procedury odbędzie się niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej  w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
 11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Siewiera, dostępny pod numerem telefonu + 48  697 624 681.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Postanowienia wspólne:

Kod CPV : 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Wykonanie zadania przez Wykonawcę obejmuje następujące czynności:

 1. Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wstępnego harmonogramu prac uwzględniającego operacjonalizację celów badania (przygotowanie roboczych celów badania i wstępnych hipotez, które będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego; działanie powinno odbywać się przy ścisłej współpracy z Zamawiającym) oraz założony ostateczny termin realizacji zamówienia- w terminie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy;
 2. Identyfikację problemu na podstawie przedstawionych w opisie części danych, dostępnych źródeł oraz obowiązujących aktów prawnych, a także przygotowanie krótkiego raportu cząstkowego, zestawienie problematyki badawczej, oraz wstępną propozycję zawartości merytorycznej opracowania w postaci co najmniej spisu treści oraz krótkiego (do 10 000 znaków bez spacji) wstępnego opracowania merytorycznego odnoszącego się do zakresu opisanego w danej części zamówienia – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy;
 1. Bieżące raportowanie Zamawiającego postępu realizacji prac związanych z realizacją zamówienia;
 2. Wykonanie opracowania eksperckiego  w terminie określonym dla danej części zamówienia;
 3. Minimalne części raportu:
 • Wstęp
 • Wprowadzenie
 • Skrót w tym w języku angielskim
 • Skrót w języku polskim napisany w formie publicystycznej
 • Wnioski i rekomendacje
 • Opis rozwiązań wraz z analizą zgodną z zapisem zamówienia
 • Analiza umocowania prawnego wraz z odniesieni do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością
 • Bibliografia (publikacje, zwarte, elektroniczne, linki, akty prawne, akty wykonawcze)
 • Załączniki (dostarczone w postaci elektronicznej lub tradycyjnej)
 1. Wytyczne techniczne:
 • raport powinien zawierać diagramy, rysunki, fotografie przy czym nie powinny zajmować więcej niż 20% raportu;
 • przy liczeniu liczby stron pod uwagę bierzemy tylko strony zapełnione, tekstem, diagramami, zdjęciami, tabelami etc. w minimum 70%;
 • wszystkie cytowania powinny mieć precyzyjne odniesienia do źródeł;
 • do raportu w powinny być załączone wersji elektronicznej ustawy, akty wykonawcze, wyroki sądu, interpretacje, opisy, narzędzia, procedury czy inne materiały związane z dobrą praktyką;
 • procent cytowanego tekstu i innych materiałów nie powinien wynosić niż 30% całości opracowania;
 • raport ma być napisany zgodnie z wytycznymi technicznymi Opracowanymi przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny https://wbia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wbia/zalaczniki/studenci/Poradnik_pisania_pracy_dyplomowej.pdf
 1. Zakres metodologiczny: analiza typu dysk research obejmująca, co najmniej, analizę dostępnej literatury naukowej i nienaukowej; aktów prawnych; raportów, analiz i innych dokumentów zawierających opis lub ocenę funkcjonowania instrumentów; danych statystycznych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w analizie zasady kontekstowości – każdej identyfikacji zjawisk i każdemu wnioskowi towarzyszyć́ musi podanie kontekstu zawierającego wyjaśnienie występowania (m.in. ustalanie i podanie przyczyn) oraz informacje o okolicznościach jego wystąpienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania zasad i źródeł finansowania rozwiązania.
 2. Przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wytworzonych w związku z realizacją Umowy Utworów, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Szczegółowy opis części zamówienia:

Część 1:

 1. Zakres opracowania: Ustawowe instrumenty wsparcia w tym rozwiązania podatkowe i prawne w zakresie otwierania/rozpoczynania prowadzenia różnych form działalności gospodarczej prowadzanej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,  jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form oraz analiza wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,  jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form. przez PFRON, ZUS, KRUS, Fundusz Pracy i inne instrumenty i fundusz celowe skarbu państwa.
 2. Uwagi:
 • Opracowanie ma obejmować analizę prawną w tym ustawy i rozporządzeń dot. rozwiązań podatkowych, prowadzenia różnych form działalności gospodarczej prowadzanej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,  jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form.
 • Opracowanie ma zawierać analizę aktów prawnych i aktów wykonawczych oraz praktycznych aspektów wsparcia udzielanego przez PFRON, ZUS, KRUS, Fundusz Pracy i inne instrumenty i fundusz celowe skarbu państwa dla OzN w zakresie zakładania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni,  jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form.
 • Analiza ma obejmować opis rozwiązania (funkcjonalny i prawny), powiązanie z innymi aktami prawnymi, wady i zalety rozwiązania oraz wnioski z praktycznego stosowania rozwiązania i rekomendacje w kontekście zwiększenia jego efektywności, atrakcyjności.
 • Opracowanie ma zawierać opis możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez OzN wraz z innymi formami kapitałowymi  i akcyjnymi.
 • Opracowywania mają zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierające, partnerów gospodarczych instytucji wpierającej a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
 • Analizy mają obejmować rozwiązania obecnie obowiązujące i takie które obowiązywały w okresie maksymalnie 3 lat wstecz.
 • Minimalna zawartość opracowania: 140 stron znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 2 000 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
 1. Termin realizacji: do 31.07.2021 roku.

Część 2:

 1. Zakres opracowania: Lokalne środowisko (gminno-powiatowe) wsparcia dla osób z niepełnosprawnością wspierających zakładanie i prowadzenie z działalności gospodarczej z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form ze szczególny uwzględnieniem roli i instrumentów powiatowego urzędu pracy. Rozwiązania w Powiatowych Urzędach Pracy dotyczące zakładania  prowadzenia działalności gospodarczej przez OzN oraz  rozwiązania wspierające OzN na poziomie jednoosobowej działalności gospodarczej z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowej działalności gospodarczej spółek osobowych.
 2. Uwagi:
 • Opracowanie ma obejmować:
 • odtworzenie instytucjonalnej, funkcjonalnej, prawnej oraz faktycznej ścieżki wsparcia OzN w zakresie zakładania i prowadzenie z działalności gospodarczej z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form;
 • analizę aktów prawnych i wdrożeniowych;
 • analizę wady i zalety rozwiązań oraz wniosków z praktycznego stosowania rozwiązania i rekomendacji w kontekście zwiększenia jego efektywności, atrakcyjności.
 • Opracowywanie ma zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierających OzN i ich rodziny, partnerów gospodarczych, instytucji wpierających OzN a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
 • Analizy mają obejmować rozwiązania obecnie obowiązujące jak i takie które obowiązywały w okresie maksymalnie 3 lat wstecz oraz są obecnie planowane.
 • Minimalna zawartość opracowania: 60 stron znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
 1. Termin realizacji: do 30.06.2021 roku.

Część 3:

 1. Zakres opracowania: Analiza instytucji świadczących wsparcie w obszarze zakładania działalności gospodarczej z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych i innych rozwiązań przez OzN ze szczególnym uwzględnieniem OWES-ów, podmiotów publicznych i niepublicznych w tym prywatnych typu inkubatory przedsiębiorczości i podmioty o zbliżonych funkcjach i aktywnościach.
 2. Uwagi:
 • Opracowanie ma obejmować analizę prawno-organizacyjną i praktyczną funkcjonujących podmiotów (publicznych i niepublicznych) i rozwiązań z obszaru wsparcia  OzN w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych i innych rozwiązań.
 • Analiza ma obejmować opis poszczególnych rozwiązań od strony prawnej, organizacyjnej a także jej faktycznego funkcjonowania.
 • Opracowanie ma zawierać analizę i opis wad i zalety poszczególnych rozwiązań oraz wniosków z praktycznego stosowania rozwiązań i rekomendacje w kontekście możliwości zwiększenia jego efektywności, atrakcyjności.
 • Opracowanie ma zawierać opis możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych i innych rozwiązań przez OzN
 • Opracowywanie ma zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierających, partnerów instytucji wpierających a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
 • Analizy mają obejmować rozwiązania obecnie obowiązujące i takie które obowiązywały w okresie maksymalnie 3 lat wstecz.
 1. Minimalna liczba stron opracowania 50 znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
 2. Termin realizacji: do 31.05.2021 roku.

Część 4:

 1. Zakres opracowania: Analiza projektów i innowacji, zrealizowanych lub realizowanych, finansowanych z funduszy strukturalnych i innych źródeł (publicznych i niepublicznych w tym źródeł prywatnych) związanych z procesem podejmowania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form.
 2. Uwagi: Opracowanie ma zawierać:
 • przegląd projektów w obszarze tematyki wsparcia OzN w zakresie zakładania i prowadzania różnych form działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form;
 • opis wybranych rozwiązań.
 • linki lub załączniki w postaci informacji/materiałów o projekcie, narzędziach, produktach,
 • Analiza powinna obejmować analizę zarówno projektów miękkich jak i twardych np. realizowanych np.
 • Opracowanie ma zawierać analizę i opis wad i zalety rozwiązań oraz wniosków z praktycznego stosowania rozwiązania i rekomendacji w kontekście zwiększenia jego efektywności, atrakcyjności a także możliwości replikacji i wdrożenia do systemu.
 • Analiza ma dotyczyć rozwiązań wypracowanych lub stosowanych w ramach projektów z obszaru wsparcia procesu podejmowania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,  jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form.
 • Opracowywania mają zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierające, partnerów instytucji wpierającej a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
 • Struktura opisu dobrych praktyk podlegać będzie zatwierdzeniu przez zamawiającego.
 • Analizy mają obejmować rozwiązania obecnie obowiązujące i takie które obowiązywały w okresie maksymalnie 5 lat wstecz.
 1. Minimalna liczba stron opracowania 40 znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
 2. Termin realizacji: do 31.05.2021 roku.

Część 5:

 1. Zakres opracowania: Instrumenty i rozwiązania na poziomie uczelni w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  i osób z wyższym wykształceniem, wspierające zakładanie przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,  jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form w szczególności w obszarze akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, biur karier, aktywności, pełnomocników ds. OzN, funduszy i podmiotów zewnętrznych np. funduszy startupowych, funduszy typu anioły biznesu, spi-out, spin-off etc. Analiza powinna zawierać również odniesienia do praktyk w innych krajach (minimum 1 do ustalenia z zamawiającym)
 2. Uwagi:
 • Analiza przepisów i rozwiązań funkcjonujących na poziomie różnych uczelni oraz podmiotów zewnętrznych współpracujących w tym zakresie z uczelnią
 • Analiza ma obejmować opis rozwiązania od strony prawnej, organizacyjnej a także praktycznej.
 • Opracowanie ma zawierać analizę i opis wad i zalety rozwiązań oraz wniosków z praktycznego stosowania rozwiązania i rekomendacji w kontekście zwiększenia jego efektywności, atrakcyjności.
 • Opracowywania mają zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierające, partnerów instytucji wpierającej a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
 • Analizy mają obejmować rozwiązania obecnie funkcjonując jak i takie, które funkcjonowały w okresie maksymalnie 3 lat wstecz.
 • Minimalna liczba stron opracowania 40 znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
 1. Termin realizacji: do 31.05.2021 roku.

Część 6:

 1. Zakres opracowania: Modele biznesowe w obszarze przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej wspierające zakładanie przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form. Od niepełnosprawności do modelu. Od modelu do niepełnosprawności.
 2. Uwagi:
 • Analiza zakłada opracowanie modeli biznesowych dla różnego rodzaju działalności przy czym zakłada się stworzenie modeli, w których kierunek jest od aktywności osób z niepełnosprawnością i wykorzystujących tą aktywność i modelu uwzgledniającego bierność osób z niepełnosprawnościa.
 • Przy wypracowaniu modeli należy wziąć pod uwagę różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności a także różne obszary zamieszkiwania OzN (wiejski, miejski).
 • Opracowanie ma zawierać opis modeli, opis wad i zalet oraz opis rozwiązań i rekomendacji w kontekście zwiększenia możliwości jego zastosowania zarówno w obszarze prawnym instytucjonalnym oraz organizacyjnym.
 • Opracowywania mają zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierające, partnerów instytucji wpierającej a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
 • Liczba wypracowanych modeli 10
 • Minimalna liczba stron opracowania 40 znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
 1. Termin realizacji: do 31.05.2021 roku.

Część 7:

 1. Zakres opracowania: Rozwiązania zagraniczne wsparcia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form, przygotowanie przeprowadzenie konsultacji zagranicznych.
 2. Uwagi:
 • Opracowanie min 10 dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym oraz Organizacja i przeprowadzanie konsultacji online w dwóch krajach preferowane rozwiązania Ukraina i Izrael.
 • Dobra praktyka może obejmować rozwiązanie prawne i jego zastosowanie w praktyce, rozwiązania praktyczne i ich osadzenie w prawie. Rozwiązania mogą być stosowane w katalogu powszechnym, obligatoryjnym a także w postaci jednostkowych fakultatywnych rozwiązań.
 • Rozwiązania będące przedmiotem analizy muszą obecnie funkcjonować.
 • Opracowane dobre praktyki będą w zakresie wsparcia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez OzN z uwzględnieniem spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i innych form.
 • Przy wypracowaniu dobrych praktyk należy wziąć pod uwagę różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności a także różne obszary zamieszkiwania OzN (wiejski, miejski).
 • Opracowanie ma zawierać opis dobrych, opis wad i zalet oraz opis rozwiązań i rekomendacji w kontekście zwiększenia możliwości jego zastosowania zarówno w obszarze prawnym jak i instytucjonalnym oraz organizacyjnym.
 • Opracowywania mają zawierać analizy opracowane z punktu widzenia OzN, rodziny/opiekunów, instytucji wspierające, partnerów instytucji wpierającej a także powiązań międzyinstytucjonalnych.
 • Wykonawca raportu wspólnie z zamawiającym dokona wyboru dwóch krajów w których zostanie przeprowadzona analiza pogłębiona rozwiązań. W każdym kraju będzie przeprowadzona analiza jednego dobrego przypadku. Wykonawca będzie zobowiązany do znalezienia partnera do przeprowadzenia wywiadu pogłębionego.
 • Zgodnie z zapisami projektu konsultacja obejmuje 3 spotkania on-line – pierwsze spotkanie definiujące potrzeby informacyjne, drugie spotkanie stanowiące odpowiedź   na   zdefiniowane   potrzeby   informacyjne   i   określenie przygotowania materiałów dodatkowych, trzecie spotkanie stanowiące uzupełnienie drugiego spotkania  i podsumowanie konsultacji. W ramach konsultacji przewiduje się pracę ekspercką polegającą na zbieraniu materiałów i przygotowaniu materiału, przeprowadzeniu konsultacji a także tłumaczeniu ok 10 stron z języka lokalnego na język polski.
 • Liczba wypracowanych modelu 8 + dwa modele zagraniczne opracowane wspólnie z dobranymi partnerami
 • Minimalna liczba stron opracowania 40 znormalizowanych (strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami). Obowiązkiem wykonawcy jest także przygotowanie abstraktu (streszczenie obejmujące najważniejsze dane i wnioski, w formie artykułu około 1500 znaków bez spacji oraz wypunktowanych tez) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w publikacjach, biuletynach, na stronie internetowej i komunikatach internetowych Zamawiającego.
 1. Termin realizacji: do 30.06.2021 roku.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
 2. Oferty porównywane będą ze sobą. W postępowaniu zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie najwięcej punktów.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
 • Cena brutto – 60 %
 • Kwalifikacje kadry – 40%
 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta
  o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.
 3. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów:

Kryterium 1  (cena brutto) będzie obliczone dla każdej z części osobno za pomocą następującego wzoru (1%=1 pkt):

                   Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100

gdzie:

Cn   –    cena najniższa (brutto)

Cb   –    cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Kryterium 2 (kwalifikacje kadry będzie oceniane w następujący sposób:

Dla części 1:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowego doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnością (w tym w zakresie prawa pracy i/lub finansów) ponad wymagane minimum – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

 • Za posiadanie rocznego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 0 pkt.
 • Za posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 10 pkt.
 • Za posiadanie min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 25 pkt.
 • Za posiadanie min. 4-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 40 pkt.

Dla części 2:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowego doświadczenia w opracowaniu powiatowego programu, strategicznego lub innego równoważnego dokumentu w zakresie rynku pracy (w tym w zakresie prawa pracy i/lub finansów) ponad wymagane minimum – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

 • Za jedno opracowanie w w/w obszarze – 0 pkt.
 • Za dwa opracowania w w/w obszarze – 10 pkt.
 • Za trzy opracowania w w/w obszarze – 25 pkt.
 • Za cztery i więcej opracowania w w/w obszarze – 40 pkt.

Dla części 3:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowego doświadczenia zawodowego w doradztwie biznesowym  w tym dla osób z niepełnosprawnością ponad wymagane minimum – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

 • Za posiadanie 3-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 0 pkt.
 • Za posiadanie min. 4-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 10 pkt.
 • Za posiadanie min. 5-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 25 pkt.
 • Za posiadanie min. 6-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 40 pkt.

Dla części 4:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowego doświadczenia zawodowego w ewaluacji procesów wdrażania rozwiązań innowacyjnych w projektach finansowanych z UE ponad wymagane minimum – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

 • Za posiadanie rocznego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 0 pkt.
 • Za posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 25 pkt.
 • Za posiadanie min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w w/w obszarze – 40 pkt.

Dla części 5:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowych kwalifikacji wyrażających się w większym niż wymagane minimum autorstwie lub współautorstwie  publikacji naukowych/popularnonaukowych/publicystycznych lub raportów z badania, rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych dotyczących przedsiębiorczości akademickiej lub działania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, biur karier– maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

 • 1 publikacja etc. – 0 pkt
 • 2 publikacje – 10 pkt
 • 3 publikacje – 25 pkt
 • 4 i więcej publikacji – 40 pkt

Dla części 6:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowych kwalifikacji wyrażających się w większym niż wymagane minimum autorstwo modelu działania przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

 • 1 model – 0 pkt
 • 2 modele – 10 pkt
 • 3 modele – 25 pkt
 • 4 i więcej modeli – 40 pkt

Dla części 7:

Posiadanie przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia dodatkowych kwalifikacji wyrażających się w większym niż wymagane minimum autorstwie opracowań  nt. instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami tym min. jedno obejmujące kraje spoza Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii – maksymalnie 40 pkt. (1%=1 pkt):

 • 2 opracowania – 0 pkt.
 • 3 opracowania – 25 pkt.
 • 4 i więcej opracowań – 40 pkt.

Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w dołączonym do oferty „wykazie osób”.

———————————————————————————————————————-

 1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku gdy jest dwie i więcej ofert, która uzyskają tę samą ilość punktów za najkorzystniejszą przyjmuje się tę w której cena jest niższa.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w szczególności w przypadku gdy oferta będzie opiewała na kwotę wyższą niż określona we wniosku o dofinansowanie.

Dokumentacja

 • ogłoszenie z załącznikami wersja pdf Pobierz
 • ogłoszenie z załącznikami wersja edytowalna Pobierz

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Włączenie wyłączonych

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze