Postępowanie na realizację usług eksperckich

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych”

Gdzie jesteś
|

Postępowanie na realizację usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49164

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość,

  1. Księcia Józefa Poniatowskiego 33D,

 70-111 Szczecin     

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – SIWZ

postępowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Realizacja usług eksperckich

w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opracowano zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r. z 22 sierpnia 2019 r. – (dalej – wytyczne).

Postępowanie prowadzone w trybie: „zasady konkurencyjności”.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (lider),

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Polski Związek Głuchych

  1. Białostocka 4

03-741 Warszawa

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  1. Marszałkowska 55/73 l.61

00-676 Warszawa

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

  1. Poniatowskiego 33d

71-111 Szczecin

Wykaz załączników: (załączniki dostęne są w bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49164 )

  • Formularz cenowy – załącznik nr 1,
  • Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2
  • Wzór umowy – załącznik nr 3
  • Wykaz osób- załącznik nr 4
Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Włączenie wyłączonych

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze