Rekrutacja

do projektu „ES dla szkół”

Gdzie jesteś
|

Zapraszamy do testowania wypracowanych przez nasz zespół  pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli.

Testowanie materiałów odbywa się w ramach projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19  Działanie 2.9 II Osi Priorytetowej PO WER – Rozwój Ekonomii Społecznej. Liderem projektu jest  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość a partnerami Fundacja Pasja oraz Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży

W ramach testowania należy przeprowadzić zajęcia z młodzieżą wg. wypracowanych przez nas materiałów a także zacjęcić młodzież do grania w internetową grę nt. ekonomii społecznej.

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji instytucji zapewnią szeroki przekrój szkół uczestniczących w projekcie (przynajmniej 2 szkoły wwojewództwie lubuskim oraz 2 w małopolskim) obejmują:

 1. typ szkoły preferowane licea ogólnokształcące  – dla woj małopolskiego i lubuskiego poszukujemy po 2 szkoły,
 2. wielkość podmiotu (liczba uczniów/nauczycieli) – preferowane będą szkoły z większą liczbą uczniów i nauczycieli testujących materiały.
 3. obszar, na terenie którego szkoła prowadzi działalność oświatową: wiejski/miejski/wielkomiejski,
 4. poziom wiedzy na temat ES oraz fakt realizacji współpracy z instytucjami ES.

O przyjęciu do projektu zadecyduje liczba uzyskanych podczas rekrutacji punktów, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęte 2 szkoły z województwa małopolskiego i 2 szkół z województwa lubuskiego.

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. uczestnictwa w szkoleniach poprzedzających testowanie pakietu edukacyjnego
 2. realizacji zajęć z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych w projekcie (przykładowy materiał edukacyjny)
 3. współpracy z superwizorem i uczestnictwa w spotkaniach przez niego organizowanych
 4. udziału w ewaluacji

Każda szkoła otrzymuje pakiet edukacyjny do wykorzystania w działaniach pilotażowych oraz dostęp do materiałów elektronicznych. Ponadto zobowiązuje się do organizacji wizyty studyjnej (finansowanej ze środków budżetowych projektu w wys. do 3 000 zł) w podmiocie ekonomii społecznej we współpracy z innymi nauczycielami uczestniczącymi w projekcie w danej szkole.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie, w którym główną nagrodą jest 20 000 złotych przeznaczonych na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej.

Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie do dnia 8 września  2021 do godziny 14.00 (termin przedłużony) – Wypełnij zgłoszenie 

Załącznik: Regulamin rekrutacji do projektu Ekonomia Społeczna dla Szkół

Kontakt:

Stowarzyszenia Czas Przestrzeń i Tożsamość

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 33d

71-111 Szczecin

rekrutacja@cpt.org.pl

Biuro czynne w godzinach 10.00 – 15.00

Załączniki składane w momencie zakwalifikowania się do testowania:

 • oświadczenie uczestnika/uczestniczki
 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa

Przykładowy materiał, pozostałe materiały będą dostępne po pozytywnym zakończeniu rekrutacji:

Film wolontariat – https://youtu.be/1o-ppR1S7fU

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kto może się zgłosić do testowania?

Do testowania mogą się zgłosić licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe.
Do projektu zgłasza się szkoła, ale scenariusze i zajęcia dodatkowe realizowane są zgodnie z podstawą programową, więc nie wszystkie klasy zostaną objęte działaniami..

Jak wygląda procedura wyboru szkoły?

Pierwszym etapem jest elektroniczne zgłoszenie szkoły. Na podstawie przesłanych formularzy zostanie dokonana ocena zgłoszenia wg kryteriów zawartych w regulaminie i przygotowana zostanie lista rankingowa dla każdego z województw. Informacja o wyborze zostanie przesłana na email wskazany w zgłoszeniu.

Wybrane szkoły będą mają 10 dni na przesłanie papierowej wersji dokumentacji rekrutacyjnej: deklaracji uczestnictwa w projekcie, formularza i oświadczenia uczestnika/uczestniczki w projekcie podpisanego przez każdego zgłoszonego do projektu nauczyciela.

Jak będzie wyglądać testowanie?

Testowanie zaczyna się od 16 godzin szkolenia dla zgłoszonych nauczycieli (terminy i sesje do indywidualnego uzgodnienia), podczas którego omawiane są wszystkie przygotowane w ramach projektu materiały i sposób ich wykorzystania podczas lekcji. Prezentowane będą również zasady przystąpienia do grywalizacji w oparciu o przygotowana grę online. Każdej szkole zostanie zapewniona możliwość  finansowania do kwoty 3000 zł organizacji wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej, a szkole, która zwycięży w grywalizacji sfinansowanie zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej do kwoty 20000zł.

Czy szkoła i nauczyciele uzyskają w trakcie testowania wsparcie merytoryczne? Jeśli tak to co będzie wchodziło w jego skład?

Każda szkoła otrzyma pakiet materiałów, w oparciu o który może prowadzić część lekcji z zakresu podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego. Lekcji wychowawczych lekcje i zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości  testowania szkoły mają zapewnione stałe i zgodne z potrzebami wsparcie we wdrażaniu programu. Do dyspozycji w formie online pozostaje ekspert ds. edukacji oraz ekspert ds. ekonomii społecznej. Zaplanowane zostały również spotkania bezpośrednie w szkołach z superwizorem.

Jakie obciążenie dla nauczyciela przewidujecie Państwo w ramach testowania?

Program ma na celu wsparcie pracy nauczycieli. Jednak do jego optymalnego zaplanowania będą niezbędne uwagi zbierane w formie ankiety ewaluacyjnej, o której wypełnienie  zostaną poproszeni nauczyciele. Niezbędne będzie również udokumentowanie zrealizowanych wizyt studyjnych.

Co rozumieć przez rok doświadczenia nauczyciela?

Rok pracy w placówce oświatowej oznacza rok pracy w zawodzie nauczyciela w dowolnej szkole lub innej placówce oświatowej.

Czy pakiety edukacyjne są przygotowane do testowania on-line?

W związku z pandemią wszystkie materiały zostały dostosowane do prowadzenia lekcji online. Każdy scenariusz lekcji występuje w 2 wersjach: wersji tradycyjnej i wersji on-line. Scenariusze zajęć on-line zawierają opis prowadzenia zajęć, prezentację multimedialną i propozycje ćwiczeń możliwych do wykorzystania w nauczaniu zdalnym. Scenariusze można wykorzystać na dowolnej platformie i dostosować zaproponowane funkcjonalności do potrzeb i możliwości technicznych.

Na co mogą być przeznaczone środki na organizację wizyty w podmiocie ekonomii społecznej?

Katalog kosztów jest otwarty, do indywidualnego ustalenia z organizatorami w oparciu o plan wizyty przygotowywany przez szkołę. Koszty wizyty studyjnej mogą zawierać m.in. koszty transportu (dojazd uczestników), koszty usługi przewodnika, koszty warsztatów w PES itp. Środki powinny być w całości przeznaczone na organizację wizyty studyjnej. Koszty dofinansowania nie mogą przekroczyć 3000 zł na szkołę.

W przypadku przedłużającej się pandemii organizator, po uzgodnieniach ze szkołą, zaproponuje inną formę zapoznania uczniów/uczennic z wybranym podmiotem ekonomii społecznej. Czy przypadku zespołu szkół mogę osobno zgłosić technikum, liceum i szkołę branżową? Czy w takim przypadku możliwa będzie realizacja testowania w więcej niż jednej szkole?

Każda szkoła może zostać zgłoszona oddzielnie do testowania.

Na jakim poziomie edukacyjnym można testować pakiety edukacyjne?

Pakiet materiałów odpowiada podstawie programowej. Scenariusze lekcji są więc zgodne z realizowaną przez nauczyciela podstawą programową dla danego typu szkoły. Z przedmiotów obowiązkowych: podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie oraz doradztwo zawodowe pakiety testowane są w klasach, w których realizowany jest ten przedmiot – zgodnie ze szkolnym i ramowym planem nauczania. W przypadku zajęć nadobowiązkowych pakiety testuje się z uczestnikami tych zajęć. W przypadku wiedzy o społeczeństwie scenariusze można – po ich dostosowaniu do możliwości uczniów – wykorzystać na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Czy pakiety edukacyjne można testować w trakcie innych niż wskazane w scenariuszach przedmiotach (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie lub doradztwo zawodowe)

Scenariusze zostały przygotowane zgodnie z podstawami programowymi dla danych przedmiotów. Jednak treści jak i ćwiczenia można na wykorzystać również w nauczaniu innych przedmiotów. Na końcu scenariuszy wskazaliśmy możliwości ich wykorzystania w szkolnej edukacji

Czy ma znaczenie jakiego rodzaju nauczyciela zgłosimy do projektu np. nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel stażysta etc.

Nauczyciel stażysta nie będzie mógł uczestniczyć w testowaniu, ponieważ nie spełnia warunku posiadania rocznego stażu pracy.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane szkoły zgłaszające nauczycieli przedmiotów, dla których przygotowane są scenariusze. Jednak jeżeli zajęcia pozalekcyjne będzie prowadził nauczyciel praktycznej nauki zawodu, jego zgłoszenie jest jak najbardziej uzasadnione.

Jaki jest cel testowania?

Celem testowania jest uzyskanie opinii uczniów i nauczycieli o jakości i przydatności w praktyce szkolnej przygotowanego pakietu edukacyjnego.

Co wchodzi w skład pakietu edukacyjnego?

W skład pakietu edukacyjnego wchodzi:

Scenariusze lekcji dla szkół ogólnokształcących i branżowych (również w wersji dla zajęć on-line)

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe

Scenariusz wizyty studyjnej

Scenariusze lekcji dla szkół branżowych (również w wersji dla zajęć on-line)

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe

Scenariusz wizyty studyjnej

Scenariusze zajęć pozalekcyjnych (również w wersji dla zajęć on-line)

Technologie informacyjne

Wolontariat

Lider

Organizacje pozarządowe

Poradnik zakładania spółdzielni uczniowskich

Katalog Dobrych Praktyk

Quiz on-line

Gra planszowa – wokół Ekonomii Społecznej
Gra karciana – Moje PES

Gra on-line

Jakie jest wsparcie finansowe szkół w okresie testowania?

Każda ze szkół otrzymuje pulę środków na organizację wizyty studyjnej (finansowanej ze środków budżetowych projektu w wys. do 3 000 zł) w podmiocie ekonomii społecznej, sposób wykorzystaniu puli środków będzie ustalany z realizatorami projektu.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w grywalizacji międzyszkolnej, w której główną nagrodą jest 20 000 złotych przeznaczonych na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej.

Szkoła i nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Kto może się zgłosić do testowania?

Do testowania mogą się zgłosić licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe.

Do projektu zgłasza się szkoła, ale scenariusze i zajęcia dodatkowe realizowane są zgodnie z podstawą programową, więc nie wszystkie klasy zostaną objęte działaniami..

Jak wygląda procedura wyboru szkoły?

Pierwszym etapem jest elektroniczne zgłoszenie szkoły. Na podstawie przesłanych formularzy zostanie dokonana ocena zgłoszenia wg kryteriów zawartych w regulaminie i przygotowana zostanie lista rankingowa dla każdego z województw. Informacja o wyborze zostanie przesłana na email wskazany w zgłoszeniu.

Wybrane szkoły będą mają 10 dni na przesłanie papierowej wersji dokumentacji rekrutacyjnej: deklaracji uczestnictwa w projekcie, formularza i oświadczenia uczestnika/uczestniczki w projekcie podpisanego przez każdego zgłoszonego do projektu nauczyciela.

Udostępnij stronę w mediach społecznościowych.

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze