Rekrutacja do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza rekrutację do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Gdzie jesteś
|

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Projekt będzie realizowany do końca 2024 roku.

Do składania zgłoszeń zapraszamy:

 • osoby potrzebujące wsparcia – dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące powiaty: łobeski, policki, drawski, gryfiński i Szczecin.
 • asystentów osobistych.

W ramach programu wsparciem zostanie objętych 25 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 • 5 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) – średnio 70 godzin miesięcznie/osobę;
 • 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne – średnio 60 godzin miesięcznie/osobę;
 • 12 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) – średnio 40 godzin miesięcznie/osobę;
 • 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne) – średnio 30 godzin miesięcznie/osobę;
 • 6 dzieci w wieku do ukończenia 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – średnio 24 godziny miesięcznie/osobę;

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń w poszczególnych kategoriach, jednak komisja rekrutacyjna zastrzega sobie, że zgodnie z zapisami projektu, do projektu muszą zostać przyjęte po minimum 1 osobie z 4 gmin z co najmniej 2 powiatów: łobeskiego, polickiego, drawskiego, gryfińskiego i Szczecina.

Kandydata na Asystenta osobistego wskazuje uczestnik lub jego opiekun prawny.

Asystentem osobistym – zgodnie z wytycznymi programu usługi asystencji osobistej – może zostać osoba niebędąca członkiem rodziny uczestnika, opiekunem prawnym uczestnika lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem:

1) posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta.

Sposób spełnienia kryterium:

 1. okazanie przez kandydata na Asystenta dyplomu ukończenia kierunku: asystent osoby niepełnosprawnej/ opiekun osoby starszej/ opiekun medyczny – wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
 2. okazanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

lub

2) posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.  

Asystenci świadczący usługi na rzecz dzieci muszą posiadać zaświadczenie o niekaralności z KRK.

Dokumenty zgłoszeniowe:

 • Ankieta dla Beneficjenta Projektu Asystent 2024 – Pobierz plik
 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 – Pobierz plik
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 – Pobierz plik

Zgłoszenia przyjmujemy do 14.02.2024 r.

osobiście – ul. Poniatowskiego 33d, Szczecin;
lub mailowo: sekretariat@cpt.org.pl

Logo Stowarzyszenia Czas, tożsamość, przestrzeń
Logo tekstowe: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024. Realizator: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
Logo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Więcej aktualności

Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze