Debata polsko-niemiecka Wolność a rzeczywistość. | Deutsch-polnische Debatte Freiheit und Wirklichkeit.

26 | 10 | 23 o godzinie 18:00 Uhr
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1, Szczecin

Gdzie jesteś
|
logo freiheit wolność

Gdzie jest wolność? Wo ist die Freiheit?

Co myślą Polacy i Niemcy o wolności? | Was denken Polen und Deutsche über Freiheit?

Debata polsko-niemiecka: Wolność a rzeczywistość. | Deutsch-polnische Debatte: Freiheit und Wirklichkeit

Prowadzenie debaty | Moderation der Debatte: Jarema Piekutowski (Szczecin, Warszawa)

Rozmawiają: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Szczecin), Dorothea Janowski (Angermünde), Falko Reichardt (Gorkow), Monika Tichy (Szczecin).

Ceramiczny prak i zaproszenie na debatę w formie ulotki

W ostatnich latach świat zachodni doświadcza głębokiego kryzysu dotyczącego pojęcia wolności:

Z jednej strony, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne oraz dziki neoliberalizm podważają ideę wolności jako dostępu do równych szans. Tradycyjne wartości liberalne, takie jak wolność słowa, wolność prasy i wolność zgromadzeń, są coraz częściej podważane i ograniczane w imię różnych “wyższych celów”, takich jak bezpieczeństwo narodowe czy zdrowie publiczne, ale także w wyniku kryzysu demokracji liberalnej w państwach takich jak Włochy, Węgry czy Polska. Młodsze pokolenia, zamiast dążyć do większej wolności, wydają się coraz częściej pragnąć silnego przywództwa i prostych rozwiązań, co może prowadzić do ograniczenia demokracji. Wolność zdaje się z drugiej strony Ten kryzys wolności wywołuje pytania o to, jakie są jej granice i jak można ją zdefiniować w zmieniającym się świecie.

 1. Czy mamy do czynienia z kryzysem wolności? Czy obecny kryzys wolności jest wynikiem nadużyć i błędów w liberalizmie? Jak neoliberalizm wpłynął na kryzys wolności?
 2. Czy demokracja liberalna się odrodzi?
 3. Jak kryzys gospodarki liberalnej wpływa na nasze postrzeganie wolności? Czy wolny rynek jest nadal najlepszym modelem dla zapewnienia wolności?
 4. Dlaczego młodzi ludzie wydają się pragnąć silnego przywódcy zamiast wolności? Czy to oznacza zmianę w postrzeganiu wolności przez młodsze pokolenia?
 5. Jak doświadczenia pandemii i wojny wpłynęły na nasze postrzeganie wolności?
 6. Jak realizować wolność w życiu osobistym, społecznym i politycznym? Jakie są granice wolności w życiu społecznym i politycznym? Kiedy ograniczenia są akceptowalne?
 7. Czy wolność zawsze idzie w parze z odpowiedzialnością i samoograniczeniem? Jak znaleźć balans?
 8. Czy nasze pragnienie wolności jest zgodne z ochroną środowiska naturalnego? Jakie są etyczne i praktyczne implikacje?

In den letzten Jahren erlebt die westliche Welt eine tiefe Krise in Bezug auf den Begriff der Freiheit:

Einerseits untergraben wachsende soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten und ein brutaler Neoliberalismus die Idee der Freiheit als Zugang zu gleichen Chancen. Traditionelle liberale Werte wie Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit werden im Namen verschiedener “höherer Ziele” wie der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit, aber auch als Folge der Krise der liberalen Demokratie in Ländern wie Italien, Ungarn oder Polen zunehmend in Frage gestellt und eingeschränkt. Jüngere Generationen scheinen, anstatt mehr Freiheit zu wollen, zunehmend eine starke Führung und einfache Lösungen anzustreben, was zu einem Abbau der Demokratie führen kann. Andererseits wirft diese Krise der Freiheit die Frage auf, wo sich ihre Grenzen befinden und wie sie in einer sich verändernden Welt definiert werden kann.

 1. Haben wir es mit der Krise der Freiheit zu tun? Ist die gegenwärtige Krise der Freiheit die Folge von Missbräuchen und Fehlern in dem Liberalismus? Wie wirkte sie der Neoliberalismus auf die Krise der Freiheit aus?
 2. Wird sich die liberale Demokratie erholen?
 3. Wie wirkt sich die Krise der liberalen Wirtschaft auf unsere Auffassung von Freiheit aus? Ist der freie Markt immer noch das beste Modell zur Gewährleistung der Freiheit?
 4. Warum scheinen junge Menschen einen starken Machthaber anstelle von Freiheit zu wollen? Bedeutet dies einen Wandel in der Wahrnehmung der Freiheit durch die jüngeren Generationen?
 5. Welchen Einfluss nahmen die Erfahrungen der Pandemie und des Kriegs auf unsere Auffassung der Freiheit?
 6. Wie sollte die Freiheit im persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben zur Geltung kommen? Was sind die Grenzen der Freiheit im gesellschaftlichen und politischen Leben? Wann sind Einschränkungen akzeptabel?
 7. Geht Freiheit immer Hand in Hand mit Verantwortung und Selbstbeschränkung? Wie finden wir das Gleichgewicht?
 8. Ist unser Wunsch nach Freiheit mit dem Schutz der natürlichen Umwelt vereinbar? Was sind die ethischen und praktischen Auswirkungen?

Data i miejsce debaty:

26 | 10 | 23 o godzinie 18:00 Uhr

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy

pl. Solidarności 1, Szczecin


W ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania.

Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania

logotypy fundacji współpracy polsko-niemieckiej, Uni Europejskiej, KPF FMP

Więcej aktualności

Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze