Zapraszamy na uroczysty koncert odbędzie się w Stadtbibliothek Wolgast przy Hufelandstr. 2

25 | 11 | 2023 | godz. 16 | 16 Uhr

Gdzie jesteś
|

Miasto Wolgast |Stadt Wolgast

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość | Verein Czas Przestrzeń Tożsamość

zapraszają na uroczyste posadzenie Drzewka Pamięci oraz posadowienie ławeczki przy ulicy An den Anlagen (obok Festplatz), upamiętniającej syna miasta Wolgast.

laden ein zur feierlichen Pflanzung eines Gedenkbaums und zur Aufstellung einer Bank in der einer Bank in der Straße An den Anlagen (neben dem Festplatz) zum Gedenken an den Sohn der Stadt Wolgast.

Rudolph Haack (1833-1909)

Rudolph Haack był światowej sławy niemieckim inżynierem budownictwa okrętowego i pionierem przemysłu. Zawodu cieśli okrętowego uczył się w swoim rodzinnym Wolgaście. Pod jego kierownictwem stocznia Vulcan w Szczecinie stała się liderem niemieckiego przemysłu stoczniowego.

Rudolph Haack war ein international bedeutender deutscher Schiffbauingenieur und Industriepionier. In seiner Heimatstadt Wolgast erlernte er das Handwerk als Schiffszimmerer. Unter seiner Leitung wurde die Stettiner Vulcan-Werft führend im deutschen Stahlschiffbau.

25 | 11 | 2023 | godz. 12 | 12 Uhr

Z inicjatywy Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, prezesa Andrzeja Łazowskiego, przy akceptacji miasta Wolgast i burmistrza Martina Schrötera, powstaje nowy upamiętniający projekt w formie posadzenia drzew – w pewnym sensie będzie to forma powielenia akcji, która powstała w Szczecinie pod hasłem Drzewka Pamięci. Co roku w krajobrazie miasta ma zostać posadzone jedno drzewko, a obok niego usytuowana ławka, na której będzie można spocząć, i która będzie poświęcona córce czy synowi urodzonemu w Wolgaście, a tworzącego na rzecz miasta, regionu czy kraju a nawet Europy.

Pierwsza osoba, która pragniemy upamiętnić jest Rudolph Haack – inżynier stoczniowy, który urodził się w 1833 w Wolgaście. Był m.in. jednym z kształtujących szczecińską stocznie Vulcan. Był synem mistrza stolarza i córki stoczniowca. Zawsze pamiętał o klimacie rodzinnego domu i po naukach w lokalnej stoczni, uzyskując edukacje w szkołach zawodowych w Szczecinie, zaczął pracować w sąsiednim mieście Grabowo nieopodal Szczecina.

Wybudował ponad 150 statków, a w późniejszym okresie przeniósł się do Berlina i tam, jako ekspert, zajmował się dziedziną handlowej żeglugi morskiej. Takie osoby i taka postawa pracy od postaw przyczyniała się do rozwoju przemysłu stoczniowego na Pomorzu.

Wierzymy, że ogromna ilość zacnych obywateli wywodzących się z Wolgastu znajdzie swoja pamięć w krajobrazie tego miasta. Będzie to też przyczynek do jego rozwoju i dumy.

Auf Initiative des Vereins Czas Przestrzeń Tożsamość, dessen Vorstands Andrzej Łazowski, und mit Zustimmung der Stadt Wolgast und des Bürgermeisters Martin Schröter wird ein neues Gedenkprojekt in Form von Baumpflanzungen entwickelt – in gewisser Weise eine Wiederholung der Aktion, die in Szczecin unter dem Motto “Bäume der Erinnerung” gestartet wurde. Jedes Jahr soll ein Baum im Stadtbild gepflanzt werden, mit einer Bank daneben, auf der man sich ausruhen kann und die einer Tochter oder einem Sohn von Wolgast gewidmet ist, die sich um die Stadt, die Region, das Land oder sogar um Europa verdient gemacht haben.

Die erste Person, der wir gedenken möchten, ist Rudolph Haack, ein Schiffbauingenieur, der 1833 in Wolgast geboren wurde. Er war unter anderem einer der Gestalter der Stettiner Vulcan-Werft. Er war der Sohn eines Zimmermannsmeisters und einer Schiffbauertochter. Er erinnerte sich immer an die Atmosphäre seines Elternhauses und begann nach seiner Ausbildung auf der örtlichen Werft und an den Berufsschulen in der Nachbarstadt Grabow bei Stettin zu arbeiten.

Er baute über 150 Schiffe und zog später nach Berlin, wo er sich als Experte mit der Handelsschifffahrt befasste. Solche Menschen und solche Arbeitseinstellung trugen zur Entwicklung des Schiffbaus in Pommern bei.

Wir glauben, dass viele verdienstvolle Bürger, die aus Wolgast stammen, in der Landschaft dieser Stadt ihr Gedenken finden werden. Dies wird auch ein Beitrag zur Entwicklung und zum Stolz der Stadt sein.

…………………………………………………………………………………

Uroczysty koncert odbędzie się w Stadtbibliothek Wolgast przy Hufelandstr. 2

Das feierliche Konzert findet in der Stadtbibliothek Wolgast, Hufelandstr. 2 statt.

25 | 11 | 2023 | godz. 16 | 16 Uhr

Koncert trojga wybitnych muzyków, którzy przedstawią program z muzyką klasyczną Johanna Sebastiana Bacha, Mauro Giulianiego, Maurice`a Ravela oraz muzyką łączącą style i gatunki (klezmer-fusion i jazz) autorstwa Django Reinhardta i Yoma.

Ein Konzert von drei herausragenden Musikern, die ein Programm mit klassischer Musik von Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani, Maurice Ravel und Musik, die Stile und Gattungen (Klezmer-Fusion und Jazz) verbindet, von Django Reinhardt und Yoma präsentieren werden.

Wystąpią międzynarodowej sławy soliści i kameraliści:

Es spielen international renommierte Solisten und Kammermusiker:

Rita D’Arcangelo (Berlin) –flet | Flöte

Jan Jakub Bokun (Wrocław) – klarnet | Klarinette

Jakub Kościuszko (Szczecin) – gitara | Gitarre

w ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion

Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania

Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania

Informacje o muzykach | Informationen über die Musiker

Jakub Kościuszko pozuje do zdjęcia w garniturze z gitarą w ręku

Jakub Kościuszko

Brawurowo, perfekcyjnie, wyśmienicie – znakomity, wrażliwy wirtuoz – te wszystkie określenia pochodzą z tekstów krytyków muzycznych dotyczących gitarzysty Jakuba Kościuszki.

Koncertował w całej Polsce i w większości krajów europejskich, a także w USA i Japonii.

Na swoim koncie ma 6 płyt, a także liczne nagrania dla radia i telewizji.

W repertuarze Kościuszki ważne miejsce zajmują nie tylko utwory z kanonu literatury gitarowej, ale też nowa muzyka, napisana dla gitarzysty.

Jako kameralista współdziała z wieloma muzykami i nieustannie pracuje nad nowym repertuarem. Nowe projekty kameralne to duety ze znakomitymi muzykami z Polski i z zagranicy.

Regularnie udziela lekcji w ramach międzynarodowych kursów muzycznych i lekcji mistrzowskich.

Oprócz działalności koncertowej i pedagogicznej, Jakub Kościuszko zajmuje się od 2010 roku prowadzeniem firmy small great music, specjalizującej się działalności wydawniczej oraz inteligentnych rozwiązaniach dla kultury. Od 2019 roku jest twórcą i dyrektorem festiwalu Baltic Guitar Days w Szczecinie.

Bravourös, perfekt, hervorragend, ein ausgezeichneter, sensibler Virtuose – alle diesen Bezeichnungen stammen aus Texten von Musikkritikern über Jakub Kościuszko.

Er gab Konzerte in ganz Polen und in den meisten europäischen Ländern, sowie in den USA und in Japan.

Er hat sechs Alben veröffentlicht und zahlreiche Aufnahmen für Rundfunk und Fernsehen gemacht.

In dem Repertoire von Kosciuszko finden sich nicht nur wichtige Werke aus dem Kanon der Gitarrenliteratur, sondern auch neue Musik, die für den Gitarristen geschrieben wurde.

Als Kammermusiker arbeitet er mit vielen Musikern zusammen und erarbeitet ständig neues Repertoire. Zu seinen neuen Kammermusikprojekten gehören Duette mit hervorragenden Musikern aus Polen und dem Ausland.

Er unterrichtet regelmäßig im Rahmen von internationalen Musikkursen und Meisterklassen.

Neben seiner Konzert- und pädagogischen Tätigkeit leitet Jakub Kościuszko seit 2010 ein kleines Unternehmen Small great music, das sich auf Verlagstätigkeiten und intelligente Lösungen für die Kultur spezialisiert hat. Seit 2019 ist er Initiator und Leiter des Festivals Baltic Guitar Days in Szczecin.

Rita D’Arcangelo

Wśród międzynarodowych solistów Rita D’Arcangelo cieszy się uznaniem ze względu na swoją wielką muzykalność i wirtuozerię, ale przede wszystkim za niepowtarzalną osobistą charakterystykę brzmieniową jej wykonawstwa.

Po ukończonych z wyróżnieniem studiach w Konserwatorium „L. D’Annunzio” w Pescarze, została absolwentką „Royal Northern College of Music” w Manchesterze, „International Academy of Music” w Mediolanie oraz „Hochschule für Musik” w Mannheim.

Zdobyła wiele pierwszych nagród w międzynarodowych konkursach, a w 2011 roku zadebiutowała jako solistka w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Nagrywała dla niemieckich i zagranicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Współpracowała jako pierwszy flet z „HPAC Orchestra”, „Osaka Philharmonic Orchestra”, „Filharmonią Gorzowską”, „United Chamber Orchestra” i „Kammersolisten der Deutschen Oper” w Berlinie. Jest nauczycielem gry na flecie na Uniwersytecie w Cottbus i na prywatnym uniwersytecie „Akademie für Musik” w Berlinie, a także gościnnie wykłada na „National Tsing Hua University” na Tajwanie. Zasiada też w jury nagród Grammy przyznawanych przez „Recording Academy USA”. Regularnie prowadzi kursy mistrzowskie w Japonii, Europie i USA. Rita D’Arcangelo gra na pięknym instrumencie wykonanym specjalnie dla niej przez Kanichi Nagaharę.

In der Reihe internationaler Solisten wird Rita D’Arcangelo für ihre große Musikalität und Virtuosität, vor allem aber für die unverwechselbaren persönlichen klanglichen Charakteristiken ihres Vortrags geschätzt.

Nachdem sie mit Auszeichnung am Konservatorium „L. D’Annunzio“ in Pescara studiert hatte, erlangte sie den Abschluss am „Royal Northern College of Music“ in Manchester, an der „International Academy of Music“ in Mailand und an der „Hochschule für Musik“ in Mannheim.

Sie ist Gewinnerin zahlreicher Erster Preise in internationalen Wettbewerben und im Jahre 2011 begann sie ihr Debut als Solistin in der Carnegie Hall in New York.

Sie spielte Aufnahmen für deutsche und Ausländische Radio- und Fernsehsender. Als erste Flöte arbeitete sie bei „HPAC Orchestra“ beim „Osaka Philharmonic Orchestra“, bei der „Filharmonia Gorzowska“, beim „United Chamber Orchestra“ und bei den „Kammersolisten der Deutschen Oper“ Berlin. Sie ist Flötendozentin an der Universität Cottbus und an der privaten Universität „Akademie für Musik“ in Berlin, als auch Gastprofessorin an der „National Tsing Hua University“ in Taiwan. Sie ist auch Jury Mitglied für die Grammy Awards der „Recording Academy USA“. Sie hält regelmäßig Meisterkurse in Japan, Europa und den USA. Rita D’Arcangelo spielt auf einem wunderschönen Instrument, das extra für sie von Kanichi Nagahara hergestellt wurde.

Portret Jana Jakuba Bokun z fragmentem klarnetu

Jan Jakub Bokun – wrocławski klarnecista i dyrygent, przewodniczący polskiego oddziału International Clarinet Association, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Clarimania, założyciel i dyrygent orkiestry kameralnej Inter>CAMERATA.

Studiował grę na klarnecie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz w Paryżu u prof. Guy Dangaina, studia dyrygenckie odbył na University of Southern California w Los Angeles.

Laureat konkursów we Wrocławiu, Włoszakowicach, Białymstoku, Enschede i Mt Pleasant. Otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej, a także stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Stypendium im. Jana Adolfa Góreckiego oraz rządu francuskiego. Wielokrotnie występował w Europie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Azji Południowo-Wschodniej. Sześciokrotnie reprezentował Polskę na kongresie klarnetowym Clarinetfest (w Ostendzie, Sztokholmie, Tokio, Lincoln i Asyżu).

Jako klarnecista i dyrygent nagrał 15 albumów płytowych.

Zawodowo jest od 2012 roku związany jako profesor z macierzystą uczelnią – Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Klarinettist und Dirigent aus Wrocław, Präsident der polnischen Sektion der Internationalen Klarinettenvereinigung, Initiator und künstlerischer Leiter des Clarimania-Festivals, Gründer und Dirigent des Kammerorchesters Inter>CAMERATA.

Er studierte Klarinette an der Karol-Lipiński-Musikakademie in Wrocław und in Paris bei Prof. Guy Dangain, sowie studierte Dirigieren an der University of Southern California in Los Angeles.

Gewinner von Wettbewerben in Wrocław, Włoszakowice, Białystok, Enschede und Mt. Pleasant. Er erhielt den Preis der Stiftung für Polnische Kultur sowie Stipendien vom Minister für Kultur und Kunst, dem Jan Adolf Górecki-Stipendium und der französischen Regierung. Er hat zahlreiche Auftritte in Europa, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südostasien absolviert. Er vertrat sechsmal Polen auf dem Klarinettenkongress Clarinetfest (in Ostende, Stockholm, Tokio, Lincoln und Assisi).

Als Klarinettist und Dirigent hat er 15 CD-Alben aufgenommen.

Beruflich ist er seit 2012 als Professor an seiner Alma Mater, der Karol-Lipiński-Musikakademie in Wrocław, tätig.


Załączniki


W ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania.

Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania

logotypy fundacji współpracy polsko-niemieckiej, Uni Europejskiej, KPF FMP

Więcej aktualności

Podsumowanie wideo projektu Szczecin-Wolgast.

Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania. Videozusammenfassung des Projekts Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania.
Czytaj więcej
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze