O projekcie

W ramach projektu zostanie przeprowadzona Kampania promocyjno – informacyjna skierowana do osób narażonych na występowanie zaburzeń nastroju i stres ze względu na charakter środowiska pracy lub nauki, w którym przebywają (tj. studenci, nauczyciele i inni pracownicy edukacji, pracownicy administracji i obrony narodowej oraz pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej itd.) a także przeprowadzone badania przesiewowe wśród tych grup. Opracowane i wdrożone zostanie również narzędzie do autodiagnozy w zakresie zdrowia psychicznego.

Cel ogólny działania

Kampania promocyjno-informacyjna skierowana do osób narażonych na występowanie zaburzeń nastroju i stres ze względu na charakter środowiska pracy lub nauki w którym przebywają (tj. studenci, nauczyciele i inni pracownicy edukacji, pracownicy administracji i obrony narodowej oraz administracji i obrony narodowej oraz pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej itd.).

Cel: Ocena kondycji psychicznej grup szczególnie narażonych na utratę zdrowia psychicznego w 8 województwach. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • podniesienie poziomu wiedzy nt. zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym w grupie poprze dotarcie do 31.12.2018 do minimum 90 tys z grup zagrożonych (działania animatorów i strona www oraz promocja),
  • Przeprowadzenie do 31.12.2018 wstępnej autodiagnozy 80 tys. osób – przy pomocy narzędzia. (działania animatorów i strona www oraz promocja),
  • Opracowanie do 31.12.2017 jednego spójnego standardu informacyjnego dotyczącego zdrowia psychicznego dla grup objętych projektem (CPT),
  • Opracowanie i przetestowanie do 31.12.2017 jednego narzędzia do badań przesiewowych i autodiagnozy w zakresie zdrowia psychicznego (działania animatorów i strona www oraz promocja),
  • Podniesienie do 31.12.2018 poziomu wiedzy i dostępności informacji poprzez opracowane materiały, działania promocyjno-informacyjne i portal www (CPT),
  • Zbudowanie do 31.12.2018 – 8 trwałych struktur regionalnych a rzecz zmiany podejścia do zdrowia psychicznego (działania animatorów),
  • Stworzenie i udostępnienie do 31.12.2017 w 8 województwach baz teleadresowych poradni zdrowia psychicznego, gabinetów psychiatrycznych i psychoedukacyjnych będących w pobliżu miejsca zamieszkania odbiorców projektu (CPT).

Podobne projekty