Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytań ofertowych.

AKTUALNE ZAPYTANIA:

 

ARCHIWUM:

ZAPYTANIE OFERTOWE – W celu dokonania szacowania wartości zamówienia oraz rozeznania cen rynku

NA REALIZACJĘ USŁUGI: Badanie desk research dotyczące gotowych rozwiązań w zakresie programów edukacyjnych budujących wrażliwość społeczną oraz z obszaru ekonomii społecznej

Zapytanie z załącznikami

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA MAŁYCH DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO w województwie wielkopolskim, śląskim i lubuskim.

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej;
 3. Wzór umowy;
 4. Zapytanie ofertowe

Pakiet dokumentów do pobrania MDZP.zip

 

W zakresie woj. lubuskiego termin składania ofert został wydłużony do środy 5 września br. do godziny 23.59

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytań ofertowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA DUŻYCH DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO w województwie zachodniopomorskim, śląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, lubuskim, dolnoślaskim. 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej;
 3. Wzór umowy;
 4. Zapytanie ofertowe

Pakiet dokumentów do pobrania DDZP.zip

 

W zakresie woj. lubuskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskie, łódzkiego  termin składania ofert został wydłużony do środy 5 września br. do godziny 23.59

 

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytań ofertowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA MAŁYCH DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO w województwie łódzkim.

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej;
 3. Wzór umowy;
 4. Zapytanie ofertowe

Pakiet dokumentów do pobrania zapytanienr3.zip

 

Jednocześnie przedłużono termin składania ofert do 23.07.2018 r. do godziny 9.00

 

 

 

Postępowania prowadzone w trybie rozeznania rynku na:

Przygotowanie narzędzi badawczych

realizowanych w ramach projektu

„Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb rynku pracy”.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzi nadawczych do badania Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie monitorowania efektywności PSZ w ramach projektu Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy.

Szczegółowe wymagania co do realizacji usługi zawarte są w załączonej dokumentacji znajdującej się pod linkiem.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „RR/POWR/1/2018” oraz opatrzonej napisem „OFERTA” i dostarczyć adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Lwowska 3/1, 71-020 Szczecin. Dopuszcza się także przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail krzysztof.siewiera@cpt.org.pl , w tytule wiadomości podając: „oferta – postępowanie RR/POWR/1/2018”

 

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w robocze dni tygodnia, od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 15.00.  Termin składania ofert upływa z dniem 24.04.2018 r., godz. 11:00.

 

 

Odpowiedzi na pytania i aktualizacja specyfikacji. :

W związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 20.04.2018 r. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi które dostępne są pod : linkiem.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał aktualizacji Specyfikacji warunków zamówienia -która dostępna jest pod  linkiem.

Warunki i termin składania ofert nie ulegają zmianie

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA MAŁYCH DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej;
 3. Wzór umowy;
 4. Zapytanie ofertowe

Wprowadzono zmianę w postaci zapisu:

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania z oferentami zmian w zakresie zapisów wybranych ofert.

Jednocześnie przedłużono termin składania ofert do 5.03.2018 r. godzina 9.00

 

Znajdują się pod adresem https://www.dropbox.com/sh/drxgh7g0umzxju4/AAC8uItJIYTaGLpd9vJXHwnpa?dl=0

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA KAMPANII RADIOWEO-PROMOCYJNEJ

Dokumenty do zapytania

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzule społeczne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI OPRACOWANIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI NARZĘDZIA DO AUTODIAGNOZY ZDROWIA PSYCHICZNEGO I MODYFIKACJĘ STRONY UDOSTĘPNIAJĄCEJ NARZĘDZIE

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

 

 

 

Postępowanie  prowadzone w trybie rozeznania rynku w zakresie realizacji

zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” moduł II.

Postępowanie 1/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na Realizację badania IDI realizowanych w ramach zadania publicznego.

IDI- formularz ofertowy.docx

IDI- ogłoszenie.docx

 

Postępowanie 2/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na Opracowanie studium przypadków wraz z SNA realizowanych w ramach zadania publicznego.

SNA- ogłoszenie.docx

SNA- ogłoszenie.docx

 

Postępowanie 3/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na: Realizację badania CATI realizowanych w ramach zadania publicznego.

CATI- formularz ofertowy.docx

CATI- ogłoszenie.docx