Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania dotyczacego Wykonanie badania terenowego w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań terenowych w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Badania terenowe mają przyczynić się do pozyskania przekrojowej, możliwie wyczerpującej wiedzy dotyczącej praktycznego funkcjonowania obecnie stosowanych narzędzi wspierających zwiększanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami (zwanych dalej OzN). W związku z tym projektowane badania zakładają triangulację (metody, danych, badaczy) w celu uzyskania możliwie precyzyjnej ewaluacji istniejących narzędzi w kontekście potrzeb i barier związanych z włączaniem i funkcjonowaniem OzN na rynku pracy. Realizacje tego celu wymaga uczestnictwa w badaniu osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważy dokument o różnym stopniu i zróżnicowanie respondentów pod względem przyczyny niepełnosprawności. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie respondentom wsparcia pozwalającego różnym grupom na wzięcie udziału w badaniu, m.in. zapewnienie dostępności do tłumacza polskiego języka migowego, zorganizowanie ewentualnego transportu, wydłużenie czasu badania w zależności od potrzeb uczestników, dostosowanie języka badania do możliwości poznawczych respondentów czy przeszkolenie ankieterów w sposób pozwalający im na udzielanie respondentom potrzebnych wyjaśnień. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie badania terenowego, zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku nr 6 i 7. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na zadania. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 4. Szczegółowy opis zakresu usługi znajduje się w załączniku nr 6 i 7, zawierają one opis rodzaju usług, liczebność grupy docelowej badania, narzędzia badawcze, a także dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy. 5. Termin realizacji zadania określony został na 8 tygodni od daty podpisania umowy. 6. Przedmiot zamówienia nie wpisuje się w definicję usługi społecznej.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności (tu znajduje się cała aktualna treść ogłoszenia oraz załączniki):

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40655 

 

ZK/POWR/1/2021 Wykonanie badania terenowego w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-05-19 15:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-11

Data ostatniej zmiany

2021-05-11

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Powstaje w kontekście projektu

POWR.02.06.00-00-0065/19 – Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian Umowy w przypadku: 1) zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r., 2) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 3) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4) Ewentualne zmiany terminów mogą wynikać ze zdarzeń nieprzewidywalnych i ustalane będą przez Strony umowy. 5) w pozostałych przypadkach wskazanych we wzorze umowy Umowie

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-05-11

 1. 1. SIWZ z Załącznkami 1-5

  Pobierz

 2. 2. Załącznik nr 6 – Założenia do realizacji badań terenowych

  Pobierz

 3. 3. Załącznik nr 7 – Narzędzia badawcze

  Pobierz

Części zamówienia

 • Część 1

  Zamówienie nie jest podzielone na części

  Budżet

  240000,00 PLN

  Czy dopuszczalne oferty wariantowe

  NIE

  Przedmioty zamówienia

  • Usługa

   Usługi badawcze

   Opis

   Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań terenowych w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Badania terenowe mają przyczynić się do pozyskania przekrojowej, możliwie wyczerpującej wiedzy dotyczącej praktycznego funkcjonowania obecnie stosowanych narzędzi wspierających zwiększanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami (zwanych dalej OzN). W związku z tym projektowane badania zakładają triangulację (metody, danych, badaczy) w celu uzyskania możliwie precyzyjnej ewaluacji istniejących narzędzi w kontekście potrzeb i barier związanych z włączaniem i funkcjonowaniem OzN na rynku pracy. Realizacje tego celu wymaga uczestnictwa w badaniu osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważy dokument o różnym stopniu i zróżnicowanie respondentów pod względem przyczyny niepełnosprawności. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie respondentom wsparcia pozwalającego różnym grupom na wzięcie udziału w badaniu, m.in. zapewnienie dostępności do tłumacza polskiego języka migowego, zorganizowanie ewentualnego transportu, wydłużenie czasu badania w zależności od potrzeb uczestników, dostosowanie języka badania do możliwości poznawczych respondentów czy przeszkolenie ankieterów w sposób pozwalający im na udzielanie respondentom potrzebnych wyjaśnień. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie badania terenowego, zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku nr 6 i 7. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na zadania. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 4. Szczegółowy opis zakresu usługi znajduje się w załączniku nr 6 i 7, zawierają one opis rodzaju usług, liczebność grupy docelowej badania, narzędzia badawcze, a także dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy. 5. Termin realizacji zadania określony został na 8 tygodni od daty podpisania umowy. 6. Przedmiot zamówienia nie wpisuje się w definicję usługi społecznej.

   Kody CPV

   79315000-5 Usługi badań społecznych

   Miejsca realizacji

   cała Polska

   Kraj

   Polska

   Warunki, jakie musi spełniać oferent

   Typ

   Wiedza i doświadczenie

   Opis

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają zdolność zawodową, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie posiada zrealizowany poprawnie: Co najmniej 1 projekt badawczy/badanie dotyczące osób z niepełnosprawnościami o wartości minimum 100 000 zł brutto. Posiada zrealizowany co najmniej 1 projekt badawczy/badanie których respondentami były z osoby z niepełnosprawnościami (w tym: z niepełnosprawnością ruchową, narządów wzroku lub słuchu) o wartości minimum 30 tys. zł. Posiada zrealizowany co najmniej 1 projekt badawczy/badanie, o tematyce społecznej, o wartości minimum 100 000 zł brutto. Przy czym wszystkie kryteria może spełniać łącznie 1 badanie/projekt. Przy czym poprzez badanie rozumie się badanie ewaluacyjne, naukowe lub marketingowe. Badania mogą być realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków zewnętrznych lub w ramach usługi zleconej. Podstawą wyceny badania realizowanego w formule projektu finansowego ze środków zewnętrznych przez Wykonawcę, może być przedstawienie preliminarza kosztów z budżetu projektu lub sprawozdania finansowego z realizacji tego badania. Zamawiający na etapie oceny ofert może zażądać przedstawienia wymienionych dokumentów. Badanie musi być zakończone tzn. musi być sporządzony raport końcowy lub inny równoważny dokument przy czym projekt w ramach którego jest realizowane badanie nie musi być zakończone.

   Typ

   Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału zawodowego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 6 osób, które będą wykonywać zamówienie, z których każda spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków, a łącznie spełniają wszystkie niżej wymienione warunki: a) Kierownik badania – w ciągu ostatnich 5 lat kierował realizacją minimum 5 badań, w tym kierował minimum 1 jednym badaniem na grupie osób z niepełnosprawnościami oraz 2 badaniami, które dotyczyły m.in. problematyki niepełnosprawności , a analizy opierały się zrealizowanych badaniach terenowych (jakościowych i/lub ilościowych) b) Specjalista ds. badań ilościowych – w ciągu ostatnich 5 lat koordynował minimum 2 badania o charakterze ilościowym (powyżej 300 respondentów). c) Minimum 4 osoby przeprowadzające wywiady (moderowanie lub współmoderowanie) badanie FGI i IDI: w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyli w realizacji minimum 5 badań z wykorzystaniem technik FGI i IDI.

   Typ

   Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

   Opis

   W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda: 1) wykazu wykonanych usług, o których mowa w pkt. 1), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich; 2) wykazu osób, o których mowa w pkt. 2), które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa co najmniej jeden z nich;

  Kryteria oceny

  • Czy kryterium cenowe

   TAK

   Opis

   1) Punkty za cenę (maksymalnie 50 pkt.)

  • Czy kryterium cenowe

   NIE

   Opis

   2) Kryterium społeczne (maksymalnie 10 punktów)

  • Czy kryterium cenowe

   NIE

   Opis

   3) Opis sposobu dotarcia do grup respondentów (maksymalnie 20 punktów)

  • Czy kryterium cenowe

   NIE

   Opis

   4) Opis sposobu dostosowania narzędzi badawczych do potrzeb poszczególnych grup respondentów wynikających z rodzaju niepełnosprawności (maksymalnie 20 punktów)