Pakiet materiałów odpowiada podstawie programowej. Scenariusze lekcji są więc zgodne z realizowaną przez nauczyciela podstawą programową dla danego typu szkoły. Z przedmiotów obowiązkowych: podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie oraz doradztwo zawodowe pakiety testowane są w klasach, w których realizowany jest ten przedmiot – zgodnie ze szkolnym i ramowym planem nauczania. W przypadku zajęć nadobowiązkowych pakiety testuje się z uczestnikami tych zajęć. W przypadku wiedzy o społeczeństwie scenariusze można – po ich dostosowaniu do możliwości uczniów – wykorzystać na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.