Zgłoś się do naszego nowego projektu – Zgłoś się do projektu „Bez Barier”

Celem projektu „Bez barier” jest podniesienie umiejętności podstawowych pięćdziesięciu cudzoziemców powyżej 18 roku życia, korzystając...

Celem projektu „Bez barier” jest podniesienie umiejętności podstawowych pięćdziesięciu cudzoziemców powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, legitymować się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, prelekcje, doradztwo, osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom umiejętności z zakresu znajomości języka polskiego, wiedzy o Polsce, podstaw poszukiwania pracy w Polsce i legalizacji zatrudnienia na terytorium RP oraz kompetencji społecznych. W ramach projektu „Bez barier” będziemy udzielać wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz prelekcje. Wsparcie realizowane będzie od listopada 2022 do kwietnia 2023.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć 10 osobowych grup. Dla każdej grupy zaplanowane 20 godzin zajęć z języka polskiego, 18 godzin doradztwa zawodowego, 18 godzin prelekcji na temat wiedzy o Polsce, 2 godziny prelekcji edukacyjnych oraz 14 godzin prelekcji z prawa pracy. Uczestnicy projektu zostaną objęte wsparciem tłumacza oraz opiekuna merytorycznego modelu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bez barier” mogą skontaktować się z opiekunem merytorycznym projektu, panią Tetianą Klaban.

Telefon 575-470-150 do kontaktu w godzinach 9:00-15:00 lub email tetiana.klaban@cpt.org.pl

Projekt „Bez Barier” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

Візьміть участь в нашому новому проєкті „Без бар’єрів” Метою проєкту «Без бар’єрів» є вдосконалення базових навичок п’ятдесяти іноземців віком від 18 років, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке констатує існування масового припливу переміщених осіб з України в розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС та в результаті запровадження тимчасового захисту, які мають документ, що підтверджує надання статусу UKR в реєстрі PESEL, в процесі підвищення базових навичок.

Завдяки підтримці, яка передбачає навчання, лекції, консультації, люди, які беруть участь у проекті, зможуть підвищити рівень навичок у сфері знання польської мови, знань про Польщу, основи пошуку роботи в Польщі та легалізація працевлаштування на території Республіки Польща, а також соціальні компетенції. У рамках проєкту «Без бар’єрів» ми надамо підтримку, включаючи навчання, консультації та лекції. Підтримка здійснюватиметься з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

В рамках проєкту буде організовано п’ять груп по 10 осіб. Для кожної групи заплановано 20 годин занять польською мовою, 18 годин профорієнтації, 18 годин лекцій на знання про Польщу, 2 години навчальних лекцій та 14 годин лекцій з трудового права. Учасників проекту супроводжуватиме перекладач та координатор проєкту.

Бажаючі взяти участь у проєкті «Без бар’єрів» можуть звертатися до координатора проєкту пані Тетяни Клабан. Телефон 575-470-150 для зв’язку в годинах 9:00-15:00 або електронною поштою tetiana.klaban@cpt.org.pl

Проект «Без бар’єрів» реалізується в рамках проекту «Шанс – нові можливості для дорослих», який співфінансується Європейським Союзом в рамках Операційної програми «Знання Освіта Розвиток» 2014-2020.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d, 71-111 Szczecin
NIP: 8512899835, KRS: 0000204013, REGON: 812710380

Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033