Zgłoś się do naszego nowego projektu
Zgłoś się do projektu „Bez Barier”
Celem projektu „Bez barier” jest podniesienie umiejętności podstawowych
pięćdziesięciu cudzoziemców powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z
ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4
marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w
rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej
ochrony,
legitymować się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w
rejestrze PESEL, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.
Poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, prelekcje, doradztwo,
osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom umiejętności z
zakresu znajomości języka polskiego, wiedzy o Polsce, podstaw poszukiwania pracy
w Polsce i legalizacji zatrudnienia na terytorium RP oraz kompetencji społecznych.
W ramach projektu „Bez barier” będziemy udzielać wsparcia obejmującego
szkolenia, doradztwo oraz prelekcje. Wsparcie realizowane będzie od listopada 2022
do kwietnia 2023.
W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć 10 osobowych grup. Dla każdej
grupy zaplanowane 20 godzin zajęć z języka polskiego, 18 godzin doradztwa
zawodowego, 18 godzin prelekcji na temat wiedzy o Polsce, 2 godziny prelekcji
edukacyjnych oraz 14 godzin prelekcji z prawa pracy. Uczestnicy projektu zostaną
objęte wsparciem tłumacza oraz opiekuna merytorycznego modelu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bez barier” mogą skontaktować się z
opiekunem merytorycznym projektu, panią Tetianą Klaban. Telefon
575-470-150 do kontaktu w godzinach 9:00-15:00 lub email tetiana.klaban@cpt.org.pl
Projekt „Bez Barier” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Візьміть участь в нашому новому проєкті „Без бар’єрів”
Метою проєкту «Без бар’єрів» є вдосконалення базових навичок п’ятдесяти іноземців
віком від 18 років, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Рішенням
Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке констатує існування масового
припливу переміщених осіб з України в розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС та в
результаті запровадження тимчасового захисту, які мають документ, що підтверджує
надання статусу UKR в реєстрі PESEL
,
в процесі підвищення базових навичок.
Завдяки підтримці, яка передбачає навчання, лекції, консультації, люди, які беруть
участь у проекті, зможуть підвищити рівень навичок у сфері знання польської мови,
знань про Польщу, основи пошуку роботи в Польщі та легалізація працевлаштування
на території Республіки Польща, а також соціальні компетенції.
У рамках проєкту «Без бар’єрів» ми надамо підтримку, включаючи навчання,
консультації та лекції. Підтримка здійснюватиметься з листопада 2022 року по квітень
2023 року.
В рамках проєкту буде організовано п’ять груп по 10 осіб. Для кожної групи
заплановано 20 годин занять польською мовою, 18 годин профорієнтації, 18 годин
лекцій на знання про Польщу, 2 години навчальних лекцій та 14 годин лекцій з
трудового права. Учасників проекту супроводжуватиме перекладач та координатор
проєкту.
Бажаючі взяти участь у проєкті «Без бар’єрів» можуть звертатися до координатора
проєкту пані Тетяни Клабан. Телефон 575-470-150 для зв’язку в годинах 9:00-15:00 або
електронною поштою tetiana.klaban@cpt.org.pl
Проект «Без бар’єрів» реалізується в рамках проекту «Шанс – нові можливості для дорослих»,
який співфінансується Європейським Союзом в рамках Операційної програми «Знання Освіта
Розвиток» 2014-2020.

Zobacz również