Pragniemy poinformować, iż dnia 2 sierpnia 2021 r. uruchomiona została Platforma
konsultacyjno-partycypacyjna, utworzona w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych –
aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polski Związek Głuchych, Polską Organizację
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość,
którego celem jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego
nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej tj.
zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów
pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz
wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających
osoby z niepełnosprawnościami.
Platforma konsultacyjno-partycypacyjna umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy
interesariuszami a partnerami projektu, pozwala na aktywny udział w procesie tworzenia
instrumentów aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Zachęcamy więc osoby z niepełnosprawnościami i ich najbliższe otoczenie, ale również
pracodawców, instytucje państwowe i organizacje działające na rzecz aktywności zawodowej,
o włączenie się w pracę nad zmianami w obszarze instrumentów zwiększających aktywność
zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Można to zrobić poprzez udział w konsultacjach, warsztatach, pozostawianiu swojej opinii na
forum platformy lub poprzez wypełnienie ankiety. Platforma jest do Państwa dyspozycji przez
cały okres trwania projektu.
Platforma jest dostępna pod adresem www.wlaczeniewylaczonych.pl
Serdecznie zapraszamy!
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i
zawodowego osób niepełnosprawnych.
Projekt partnerski
„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” Nr projektu:
POWR.02.06.00-00-0065/19
Termin realizacji projektu 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Projekt partnerski

Zobacz również